Vi bruker utrykket dysleksi når vi snakker om skrive- og lesevansker. Dette gjelder når barn ligger minst to år etter jevnaldrendes leseferdigheter. Skrivevansker følger alltid med.

Hvordan kan jeg finne ut om barnet har dysleksi?

Ganske mange dyslektikere begynner å snakke sent.

På skolen strever de mye mer enn de andre i klassen med å lære å lese og skrive, til tross for at de ikke ligger tilbake for de andre elevene intellektuelt eller teoretisk.

Mange av dem er klossete og lite flink til å tegne.

Hvorfor får noen barn dysleksi?

Vi regner her med både arv og miljø. Allerede for 40-50 år siden kom man på sporet av at dysleksi var arvelig og mest utbredt blant gutter.

Hvis skolesituasjonen er uheldig med mye skifte av lærere, kan barn med anlegg for dysleksi komme helt til kort.

Hva kan jeg gjøre for et barn med lese- og skrivevansker?

Det viktigste er å gi barnet selvtillit.

Matlaging og stell av dyr kan gi mye glede. Å lese høyt for barnet er hyggelig og nyttig og kan øke ordforrådet, samt gi kunnskaper som andre barn tilegner seg ved egen lesning.

Er dysleksi noe å gå til legen med?

Ja, det kan være en god inngangsport til den hjelpen barnet trenger.

Hvordan finner legen ut om barnet har dysleksi?

Legen kartlegger om noen på mors- eller farssiden har hatt lese- og skrivevansker, og forhører seg om barnets utvikling fra fødselen av og om de aktuelle vanskene.

Hva kan legen gjøre videre?

Legen henviser til PP-kontoret i kommunen for undersøkelse og spesialundervisning. Det er PP-kontoret som har ansvaret for å følge barnet videre.

Hvordan går det med barn med dysleksi?

Hvis ingen har forstått at lærevanskene skyldes dysleksi, kan barnet reagere med å bli fortvilet, sint og uvillig.

Ved tidlig og god hjelp er utsiktene gode; de fleste lærer å lese og skrive brukbart, slik at de kan greie seg i samfunnet.