En ny studie viser at hele 20 prosent av norske barn får en psykisk lidelse i løpet av oppveksten. Folkehelseinstituttet melder at psykiske lidelser anses å være det viktigste helseproblemet blant barn i dag.

TIDLIGE LIDELSER

Allerede i førskolealder kan barn få psykiske lidelser som angst og depresjon i så stor grad at det påvirker hverdagen deres, sier stipendiat Toril Sørheim Nilsen ved Universitetet i Tromsø til forskning.no.

Det er fire Barne- og ungdomspsykiatriske klinikker (BUP) i Helse Nord som har deltatt i en undersøkelse hvor man har samlet inn informasjon fra rundt 500 barn og ungdommer som har mottatt behandling. Sørheim Nilsen kjenner ikke til at det er gjort liknende studier i Norge tidligere.

BEGRENSENDE REDSLER

Mange barn er naturlig sjenerte og tilbakeholdne, men for noen barn kan redsler og fobier bli så sterke at det hindrer dem i å utfolde seg fritt, og dette kan få negative følger for barnas sosiale utvikling, sier Sørheim Nilsen.

Norsk helseinformatikk beskriver psykiske plager som en tilstand som gir ulik grad av nedsatt trivsel, sosial mistilpasning og generell funksjonsnedsettelse. Angstforstyrrelser er den vanligste formen for psykiske lidelser hos barn, og separasjonsangst er størst innen denne kategorien igjen. Angst opptrer ofte sammen med depresjon.

Barn med sosial angst kan kvie seg for å være sammen med andre, eller å delta i aktiviteter de egentlig har lyst til. – Dette kan skape konflikter med familie og foreldre, i barnehagen og på skolen, sier forskeren.

OPPSØK HJELP

Dersom man opplever at et barn har en sosial angstlidelse, er det viktig å oppsøke hjelp slik at barnet kan få hjelp til å snu egen tankegang og oppleve positiv mestring i hverdagen. Forskeren påpeker at slike lidelser har en tendens til å øke i intensitet og omfang med alderen, og at vedvarende plager kan føre til andre, alvorlige utfordringer – som for eksempel bruk av rusmidler og avbrutt skolegang.

INGEN FORSKJELL PÅ GUTTER OG JENTER

Hos små barn i førskolealder er det ingen forskjell på kjønn når det gjelder hvem som plages av angst eller depresjoner. Hos barn mellom 6-12 år er guttene imidlertid overrepresentert – hele to tredeler av barn som henvises til psykiatriske poliklinikker er gutter.

TEGN PÅ PSYKISKE LIDELSER HOS BARN

De fremste årsakene til at barna mellom seks og tolv år henvises til behandling, er negativ oppførsel, hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker. Atferdsproblemer har økt i omfang i den vestlige verden de siste årene. Fagpersoner ved Folkehelseinstituttet tror at denne utviklingen vil fortsette. Mellom 5-10 prosent av alle barn mellom 8 og 16 år har atferdsproblemer, og 4-7 prosent av alle barn vil utvikle en varig, alvorlig atferdsforstyrrelse, melder instituttet. Slike problemer i barndommen gir betydelig økt risiko for antisosial og kriminell atferd i ungdoms- og voksenalder.

Hos mindre barn viser psykiske problemer seg gjerne gjennom søvnproblemer, urenslighet og engstelse.

- For de fleste er dette en forbigående fase, men rundt hver fjerde av de som strever rundt ettårsalderen har også vansker når de er fire år, sier Sørheim Nilsen.

Kilder:

Forskning.no
Fhi.no
Sinnetshelse.no