Overlege Pål Zeiner ved Barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved Sykehuset Buskerud gir her en oversikt over de medisinske kriteriene for å stille diagnosen ADHD.

A Enten (1) eller (2):

(1) minst seks av følgende symptom på uoppmerksomhet har foreligget i minst seks måneder i en grad som er maladaptiv og avviker fra normalt utviklingsnivå:

Uoppmerksomhet

(a) er ofte uoppmerksom på detaljer eller gjør slurvefeil i skolearbeidet, yrkeslivet eller andre aktiviteter
(b) har ofte vanskeligheter med å opprettholde oppmerksomheten ved oppgaver eller i lek
(c) synes ikke å høre ved direkte tale
(d) følger ofte ikke gitte instruksjoner og misslykkes med å gjennomføre skolearbeide, hjemmelekser eller arbeidsoppgaver (ikke pga. trass eller at personen ikke forstår instruksjonen)
(e) kan ikke tilrettelegge sitt arbeide eller sine aktiviteter
(f) unngår eller avskyr oppgaver som krever vedvarende oppmerksomhet
(g) mister ofte saker og ting som er nødvendig for å utføre oppgaver og aktiviteter
(h) lar seg lett distrahere av ytre stimuli

(2) minst seks av følgende symptom på hyperaktivitet/impulsivitet har foreligget i minst seks måneder i en grad som er maladaptiv og avviker fra normalt utviklingsnivå:

Hyperaktivitet

(a) uro i hender eller føtter, sitter urolig
(b) forlater sin plass i klasserommet eller i andre situasjoner der personen forventes å sitte på sin plass i en lengre periode
(c) løper, klatrer eller farer omkring på en utilpasset måte (hos ungdommer og voksne kan det være begrenset til en subjektiv følelse av rastløshet)
(d) støyende atferd ved lek, har vanskeligheter med å være stille
(e) eksessiv motorisk aktivitet, som ikke lar seg styre
(f) prater mye, uten situasjonsfornemmelse

Impulsivitet

(a) svarer før spørsmål er avsluttet
(b) har ofte vanskeligheter med å vente på tur
(c) avbryter eller maser seg på

B Visse funksjonshindrende symptom på hyperaktivitet/impulsivitet eller uoppmerksomhet forelå før syv års alder

C Forstyrrelsen opptrer i forskjellige situasjoner, for eksempel både i skole og hjemmet, så vel som ved klinisk undersøkelse

D Forstyrrelsen forårsaker betydelige vanskeligheter eller vanskeliggjør sosiale, skole og beskjeftigelsesmessige funksjoner

E Symptomene forekommer ikke klart i sammenheng med noen gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (autisme) eller noe annet psykotisk syndrom og forklares ikke bedre med en annen psykisk lidelse (for eksempel stemningslidelse, angsttilstand, dissosiativt syndrom eller personlighetsforstyrrelse)

Opereres med tre undergrupper

 • ADHD kombinert type (eng.: combined type) (314.01) der A1 og A2 oppfylt
 • ADHD overveiende uoppmerksomhetstype (eng.: inattentive type) (314.00) der A1 oppfylt men ikke A2
 • ADHD overveiende hyperaktiv-impulsiv type (eng.: hyperactive-impulsive type) (314.01) der A2 oppfylt men ikke A1

ICD-10 betegnelsen er Hyperkinetisk forstyrrelse som inndeles i følgende undergrupper:

 • Forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet (F90.0) som inkluderer
  • Oppmerksomhetsforstyrrelse: forstyrrelse med hyperaktivitet
  • Oppmerksomhetsforstyrrelse: syndrom med hyperaktivitet
 • Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse (F90.1) som inkluderer
  • Hyperkinetisk forstyrrelse forbundet med atferdsforstyrrelse
 • Andre spesifiserte hyperkinetiske forstyrrelser (F90.8)
 • Uspesifisert hyperkinetisk forstyrrelse (F90.9)

Diagnostisering av ADHD baserer seg på vurdering av atferd over tid og i ulike situasjoner. Det gjennomgripende mønsteret av hyperaktivitet, impulsivitet og konsentrasjonsproblemer vil være det som skiller disse pasientene fra andre tilstander, for eksempel engstelse, der uro og hyperaktivitet kan forekomme i perioder. Diagnostiseringen kan være vanskelig der hvor det finnes mange ledsagende problemer. Det er en tendens til at tilleggsproblemene kan øke over tid. Kartleggingen kan derfor være tidkrevende og komplisert.

Nå har Sosial og helsedirektoratet laget

"Veileder for diagnostikk og behandling av ADHD”.

Les mer her.