Målet med studien er å finne årsaker til ADHD.

I tillegg ønsker forskerne å kartlegge tidlige kjennetegn på ADHD hos førskolebarn.

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet og Ullevål universitetssykehus.

Om lag fem prosent av alle barn og ungdommer i skolealder har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Tilstanden kjennetegnes med betydelige og vedvarende vansker med oppmerksomhet, impulsivitet og hyperaktivitet.

Foreløpig er årsakene til lidelsen lite kjent. Det finnes per i dag heller ingen diagnostiske kriterier som gjør det mulig å stille diagnosen på barn under seks år.

Omfattende studie

Om lag 1500 barn vil bli inkludert i ADHD-studien. Ungene blir rekruttert gjennom Folkehelseinstituttets Mor og barn-undersøkelse.

Forskerne får dermed informasjon om barnet fra fødselen av, samt blodprøver fra begge foreldre. Påvirkning av ytre miljøfaktorer og mødrenes levesett under svangerskapet vil også bli kartlagt.

I treårsalderen vil ungene gjennomgå kliniske og nevropsykologiske undersøkelser.

Forebyggende arbeid

Det er gjort lite forskning på ADHD og barn i førskolealder. ADHD-studien ønsker å finne svar som gjør det mulig å skille mellom naturlig aktive barn og barn med kroniske vansker.

Det overordnede målet med studien er å gi kunnskapen som trengs for å utvikle tidlig forebyggende og sykdomsbegrensende tiltak for unger med ADHD.

ADHD-studien er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet, Sosial- og helsedirektoratet, Helse Sør-Øst og et privat forskningsfond.

Kilde: Folkehelseinstituttet