Hvilke konsekvenser har ADHD for barnet?

Omtrent halvparten av alle barn som har fått diagnosen ADHD vil lære seg å leve med de vanskelighetene tilstanden fører med seg.

Ved tidlig behandling og tilrettelegging klarer mange å kontrollere symptomene og håndtere sykdommen med økende alder.

Hva skjer med barn med ADHD som ikke får stilt diagnose og mottar behandling?

Personer med ADHD som ikke får behandling med pedagogiske, psykologiske, sosiale og medikamentelle tiltak, er en utsatt gruppe innen flere samfunnsområder:

1. Helsevesenet
- har 50 prosent større sjanse for å havne i sykkelulykker (1)
- har to-fire ganger flere ulykker med motorkjøretøy (3-5)
- har 33 prosent større risiko for trenge hjelp på legevakt (2)

2. Familie
- det er tre-fem ganger større sjanse for at foreldrene skiller seg (11,12)
- barn med ADHD havner to-fire ganger oftere i slåsskamp med søsknene sine (13)
- foreldrene får økt fravær på jobben

3. Skole og yrkesliv
- 46 prosent har vært utvist fra skolen (6)
- 35 prosent har ikke fullført utdanning (6)
- har ofte lavere yrkesstatus (7)

4. Rusproblematikken
- har to ganger større sjanse for å bli rusmisbruker (8)
- starter ofte tidligere med rusmidler enn normalt (9)
- fortsetter ofte å misbruke rusmidler som voksne (10)

ADHD og komorbiditet

Dersom to eller flere forstyrrelser eller sykdommer forekommer samtidig, brukes betegnelsen ”komorbiditet”.

Ved ADHD er komorbiditet vanlig. En finner ofte at ADHD-pasienter har tilleggsproblemer. Flere av dem har overlappende symptomer med ADHD. Eksempler er:

- lese-, skrive- eller lærevansker
- Tourettes syndrom
- tvangssyndrom (OCD, Oppositional Compulsive Disorder)
- trass (ODD, Oppositional Defiant Disorder)
- atferdsforstyrrelser (CD, Conduct Disorder)
- rusmisbruk
- angst
- depresjoner
- mani
- autismelignende tilstander

Kilder:
1 DiScala et al. 1998
2 Liebson et al. 2001
3 NHTSA. 1997
4-5 Barkley et al. 1993, 1996
6 Barkley et al. 1990
7 Mannuzza et al. 1997
8 Biederman et al. 1997
9 Pomerleau et al. 1995
10 Wilens et al. 1995
11 Barkley et al. 1991
12 Brown & Pacini. 1989
13 Mash & Johnston. 1983
14 Noe et al. 1999

Andre kilder:
ADHD Norge
Sosial- og helsedirektoratet
Nettpsykologene