Noen MS-pasienter klarer å fortsette i jobben, mens andre må uføretrygdes. Hvilke rettigheter har denne pasientgruppen i arbeidslivet?

MS er en sykdom som rammer sentralnervesystemet, det vil si hjernen og ryggmargen. Symptomene avhenger av hvilken del som skades. MS kan gi fysiske problemer som for eksempel lammelser, muskelsmerter og dobbeltsyn eller mer skjulte symptomer som utmattelse, depresjon og hukommelsestap.

Hvor mange er i jobb?

Man har ikke en god oversikt over hvor mange MS-pasienter som er i jobb, og hvor mange som er uføretrygdet.

– Det vi vet er at av de pasientene som var i arbeid på diagnosetidspunktet er halvparten fortsatt i jobb etter 8-10 år. Imidlertid er kun 20-30 prosent av alle MS-pasienter i arbeid etter 15 år etter at diagnosen ble stilt, opplyser Olav Førde, informasjonsleder i MS-forbundet, med henvisning til tall fra Den norske legeforening.

Flere enn 50 prosent av alle med MS i Norge pensjoneres før tiden.

Hva er årsakene?

De vanligste grunnene til at de trekker seg ut av arbeidslivet er fatigue (utmattelse), bevegelsesvansker, vannlatingsproblemer, synsproblemer og svekket balanse. Kognitiv svikt i form av konsentrasjons- og hukommelsesvansker kan også gjøre arbeidsdagen vanskelig, hvilket noen ganger ender med hel eller delvis uføretrygd.

Førde er av den oppfatning at særlig fatigue er et utbredt problem.

– Mellom 70 og 80 prosent av alle med MS sliter med fatigue. Her kan imidlertid mye gjøres når det gjelder tilrettelegging på arbeidsplassen, påpeker han.

Arbeidsgiver må tilrettelegge

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å tilrettelegge for arbeidstakere med redusert arbeidsevne, så langt det er mulig. Ved fatigue kan fleksibel arbeidstid og hvileperioder være til stor hjelp. Det samme kan endret arbeidsbelastning, lettere fysiske oppgaver og tekniske hjelpemidler. Dersom arbeidstakeren ikke klarer å fortsette i den stillingen som han eller hun har hatt til nå, kan det være aktuelt å forsøke omskolering til et mer egnet yrke eller arbeidssituasjon.

Yrkesrettet attføring

Du kan søke trygdekontoret om yrkesrettet attføring, en ordning som tar sikte på å bedre muligheten for enten å få eller beholde passende arbeid. Aktuelle tiltak kan være skole, kurs, arbeidstrening, lønnstilskudd eller bedriftsintern attføring.

Inntekten gis i form av attføringspenger, som beregnes ut fra siste års pensjonsgivende inntekt, eventuelt gjennomsnitt av inntekten fra de siste tre årene. En kan også søke om støtte til skolemateriell, skolepenger, ”fadder” på arbeidsplassen, transport og barnetilsyn dersom en trenger det.

Attføring i forbindelse med omskolering gis vanligvis inntil tre år, og i utgangspunktet ikke til personer under 26 år. Man kan be om lengre tid for å gjennomføre utdanningen. Dette kan være aktuelt blant annet for dem som plages av fatigue. Men både utmattelse og andre ”usynlige” plager som noen ganger følger med MS, er ofte ukjent for andre. Det er derfor lurt å redegjøre godt for dette i søknaden.

Kilder:
1. Olav Førde, informasjonsleder i MS-forbundet
2. mssiden.no/trygderettighetsboka
3. ms.no
4. ms-id.org
5. nav.no