Ifølge en fersk studie overføres MS til barn 2.2 ganger oftere fra fedre enn fra mødre. Studien inkluderte 444 barn med en far eller mor med multippel sklerose.

Fedre med MS ser ut til å ha flere barn med sykdommen enn det mødre med MS gjør. I de studerte familiene hvor èn av foreldrene og barnet hadde MS, hadde dobbelt så mange av barna fått sykdommen av far som av mor.

MS rammer omkring 1 av 1000 og hyppigheten blant kvinner er omkring to ganger så høy som hos menn. I majoriteten av tilfellene, ca 85 prosent, finnes det ingen kjent årsak til sykdommen. Hos de resterende 15 prosentene, kan man påvise sykdommen hos et nært familiemedlem. Man har ikke funnet ett bestemt gen som bærer MS-sykdommen, men man antar at den skyldes en kombinasjon av miljø og arvestoff fra foreldre.

Studien har ført til en hypotese om at siden menn er mindre utsatt for MS, trenger de "sterkere" eller en "større mengde" gener som kan medvirke til utvikling av multippel sklerose. Når disse genene overføres til barna vil dermed sannsynligheten for at de utvikler MS være større.

Forskerne understreker at funnene ikke er viktige nok til at man skal fraråde menn med MS til å få barn. Det er omkring 20 ganger større risiko for at barn arver MS fra foreldre med sykdommen. Det er således bare en liten ekstra økning dersom det er far som er rammet.

Funnene er likevel viktige for forskere som jobber med å løse gåten rundt genetisk videreføring av multippel sklerose.

Kilde: Neurology, 25. juli 2006