Hvilke trygderettigheter har du med diagnosen multippel sklerose?

Grunnstønad

Dette er en stønad som skal dekke utgifter som skyldes varig sykdom, skade eller lyte, som det heter i forskriften. Det betyr at denne stønaden gis uavhengig av om man er i jobb eller ikke.

Kort fortalt dekker den utgifter man ikke ville hatt dersom man var frisk. Man må kunne dokumentere utgiftene når man søker om grunnstønad.

Denne støtten gis etter seks satser, fra 562 kroner per måned og opp til 2817 kroner per måned. Ekstrautgiftene må minst tilsvare grunnstønadens sats 1.

Grunnstønad gis ikke til engangsutgifter, kun til utgifter som er stadig tilbakevendende.

For MS-pasienter kan grunnstønad for eksempel ytes til utgifter til:

• klær og sengetøy som følge av spesielt stor slitasje
• drift av tekniske hjelpemidler
• transport, for eksempel drift av bil
• teksttelefon og i spesielle tilfeller vanlig telefon

Hjelpestønad

Dersom man som MS-pasient trenger tilsyn og pleie, for eksempel av ektefelle, kan hjelpestønad innvilges.

Oppgaver kan innebære av- og påkledning, hjelp til toalettbesøk og personlig hygiene og lignende.

For hjelpestønad er det to satser. Sats 0 dekker hjelp i huset og er på 938 kroner per måned. Sats 1 inkluderer tilsyn og pleie og er på 1009 kroner per måned.

Forhøyet hjelpestønad

Til barn og unge under 18 år hvor pleiebehovet er betydelig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad kan forhøyet hjelpestønad tildeles.

En forutsetning for å få denne type stønad er at det øker barnets muligheter til å bli boende hjemme.

Det er ytterligere tre satser for forhøyet hjelpestønad, henholdsvis to, fire og seks ganger ordinær hjelpestønad.

Dersom pleie- og tilsynsbehovet er mer omfattende kan omsorgslønn være et alternativ.

Sykepenger

For å ha rett på sykepenger må man ha vært i fast arbeid i minst fire uker. Da vil man kunne motta sykepenger fra dag èn. Det skal som hovedregel legges til rette for at arbeidstakeren skal kunne være i arbeid. Gradert sykemelding skal være første alternativ, før man vurderer aktiv sykemelding.

Hvis sykemeldingsperioden varer i mer enn åtte uker må det foreligge tungtveiende medisinske grunner til å få utvidet sykepengeperioden. Utvidet legeerklæring må derfor sendes inn.

Har man en kronisk sykdom som MS, kan man søke trygdekontoret om at arbeidsgiver slipper å dekke de første 16 dagene, det vil si arbeidsgiverperioden, og da betaler trygdekontoret sykepenger fra første dag.

Sykepenger ytes maksimalt i ett år (52 uker).

Rehabiliteringspenger

Dette er en korttidsstøtte som tildeles når man er i aktiv behandling og har utsikt til bedring av arbeidsevnen. Den er ment for å dekke livsopphold i denne perioden. Rehabilitetspenger kan ytes etter at sykemeldingsperioden er oppbrukt.

Det er et krav at man i denne perioden er i en aktivitet der målet er å komme raskest mulig tilbake i jobb.

Yrkesrettet attføring

Denne type attføring gjelder tilrettelegging, veiledning og utdanning med det mål å hjelpe personer til å beholde sitt arbeid, eller å hjelpe arbeidssøkere til å finne høvelig arbeid.

Tiltak som inkluderes i yrkesrettet attføring er utdanning/skolegang eller arbeidstrening.

Uførepensjon

Uførepensjon kan ytes til personer mellom 18 og 67 år. Disse ytelsene skal sikre inntekter til livsopphold til personer som har fått arbeidsevnen varig redusert på grunn av sykdom eller skader.

Ytelsene er delt inn i tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon. Tidsbegrenset uførestønad gis i de tilfellene der arbeidsevnen er varig redusert, men hvor det samtidig ikke kan utelukkes at personen kan komme i arbeid. Uførepensjon ytes i de tilfellene hvor det ikke er utsikt til bedring av inntektsevnen.

Flere vilkår for å kunne tildeles uførestønad eller –pensjon:

- Du må ha gjennomgått hensiktsmessig medisinsk behandling, samt attføring, med det mål å forbedre inntektevnen din.
- Inntektsevnen må være nedsatt med minst 50 prosent. Dette gjelder ikke bare for i nåværende jobb eller det du har utdannelse til, men i alle jobber du kan tenkes å kunne utføre.

Hjelpemidler

Ved varig og vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte kan du få stønad til hjelpemidler.

Hjelpemiddelet skal være nødvendig for at du skal:

- få løst praktiske problemer i dagliglivet
- kunne bli pleid i hjemmet
- fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
- bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening.

Eksempel på hjelpemidler er:

• løfte- eller hvilestoler, arbeidsstoler og sykesenger
• døråpnere og trappeheiser
• toalett med spyl-/fønfunksjon, heve-/senkemekanisme til kjøkkeninnredning og bad

Hjelpemidler som også funksjonsfriske bruker, gis det ikke støtte til, selv om det er medisinske grunner til at du trenger dem. Eksempler på slike er oppvaskmaskin, kjøkkenmaskin og komfyr.

Folketrygden dekker heller ikke utgifter til ombygging av bolig for å lette MS-pasientens hverdag. Eksempelvis dekkes ikke:

• grunnarbeider i forbindelse med utvendig heis
• legging av nytt gulv på bad
• fjerning av terskler
• utvidelse av døråpninger

Skattefradrag

Dersom du har årlige utgifter, som skyldes sykdom, på mer enn 6.120 kroner, har du krav på særfradrag i inntekten.

Dokumentering av utgiftene ved hjelp av kvitteringer og legeattest må vedlegges kravet om fradrag.

Per idag gir fradraget rett på 28 prosent skattereduksjon, og dersom utgiftene er på mer enn 9.180 kan man få fradrag for hele beløpet.

Stønad til bil

Dersom man har MS som gir varlig funksjonshemming som fører med seg vanskeligheter med å komme seg ut, samt å bruke offentlige transportmidler, kan stønad til bil tildeles.

Betingelsene for å få slike ytelser er beskrevet slik at du trenger bil for å:

- komme til og fra arbeidssted
- utføre din funksjon som hjemmearbeidende
- forhindre eller bryte en isolert tilværelse
- avlaste familien i tilfeller hvor funksjonshemningen fører til særlig stor pleiebyrde og derved bidra til å hindre innlegging i helseinstitusjon.

Det ytes støtte til to typer bil, enten ordinære personbiler eller spesialtilpassede kassebiler for funksjonshemmede i rullestol.