Tre av fire pasienter med multippel sklerose føler seg utmattet.

Hele 75 prosent av personer med multippel sklerose oppgir at de føler seg utmattet.

Det viser en norsk studie publisert i fagtidsskriftet European Journal of Neurology.

I løpet av to år fikk deltakerne tilsendt tre spørreskjema hvor de ble bedt om å rangere seg selv i forhold til ni påstander om utmattelse.

Tre ulike forløp ble definert:

- vedvarende utmattelse
- sporadisk utmattelse
- ingen utmattelse

Hele 75 prosent av deltakerne svarte at de enten var vedvarende eller sporadisk utmattet i løpet av forsøksperioden.

38 prosent kjente seg vedvarende, kronisk utmattet. 37 prosent rapporterte at utmattelsen forekom sporadisk. De resterende 25 prosentene følte seg aldri utmattet som følge av sykdommen.

Vedvarende eller sporadisk utmattelse forekom vesentlig oftere hos pasienter med:

- bevegelseshemminger
- forverret sykdomsforløp
- søvnproblemer
- varmesensitivitet
- depresjonssymptomer

Deltakere med depresjonssymptomer, varmesensitivitet og redusert fysisk funksjon hadde størst risiko for å føle seg både vedvarende og sporadisk utmattet.

Utmattelse har stor innvirkning i dagliglivet. Det er derfor viktig at helsepersonell retter oppmerksomheten mot dette symptomet hos pasienter med multippel sklerose, mener forskerne.

267 pasienter med sikker MS-diagnose fullførte undersøkelsen. Alle var bosatt i Oslo-området.

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening 2008