Det finnes flere faktorer som ser ut til å øke risikoen for å utvikle brystkreft.

Størst risiko for å bli rammet av sykdommen har kvinner med arvelig brystkreft i familien.

Arv

Brystkreft er i dag den vanligste kreftformen hos norske kvinner, og i en slekt er det ikke uvanlig at to eller tre har fått brystkreft i høy alder. I enkelte familier rammes flere kvinner av brystkreft.

Dersom det er påfallende mange brystkrefttilfeller i slekten, og kreften har rammet kvinner tidlig i livet, kan en få mistanke om at det er en arvelig komponent i slekten. Mistanken øker dersom det i tillegg har vært flere tilfeller av eggstokkkreft.

Alder

Statistisk sett er sjansen for å få brystkreft liten i ung alder. Risikoen øker med alderen.

Cirka 80 prosent av kvinner som får brystkreft er over 50 år, med en topp i aldersgruppen 60–65 år.

Hormonpåvirkning

Risikoen for å få brystkreft er litt økt hos dem som får sin første menstruasjon tidlig.

I dag får kvinner menstruasjon tidligere i livet enn for noen tiår tilbake. På 1950-tallet var alderen for første menstruasjon i gjennomsnitt 13 år, mens den i dag er cirka 12 år.

Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende er stigende. Det viser seg at jo eldre man er ved første graviditet, jo høyere er risikoen for brystkreft.

Flere studier viser at bruk av p-piller og østrogentilskudd i noe grad øker risikoen for å utvikle brystkreft, særlig hos disponerte individer.

Alkohol

Høyt alkoholbruk har vært nevnt som en mulig risikofaktor for å utvikle brystkreft.

En dansk studie av 30 000 kvinner konkluderer med at alkoholforbruket de siste par årene før man får stilt en kreftdiagnose spiller en avgjørende rolle for brystkreftrisikoen hos voksne kvinner.

Hvor tidlig en kvinne begynte å drikke, hvor stort alkoholforbruk hun har hatt i løpet av livet eller hvorvidt hun begynte å drikke før eller etter at hun fikk sitt første barn, spiller liten eller ingen rolle når det gjelder risikoen for å utvikle brystkreft senere i livet. Det viser den danske studien som er finansiert av blant andre Den Danske Kreftforening.

En stor, amerikansk studie bekrefter langt på vei funnene i den danske studien.

Det viste seg at eldre kvinner som drikker alkohol mer eller mindre regelmessig, har langt større risiko for å utvikle brystkreft enn de som ikke drikker alkohol. Kvinner som drakk tilsvarende to drinker om dagen, hadde nesten dobbelt så høy risiko for å utvikle brystkreft, viser denne studien.

De amerikanske forskerne fant videre at alkoholinntak virker i varierende grad på ulike typer brystkreft. Det viser seg at det særlig er hormonsensitiv brystkreft, det vil si brystkreft som påvirkes av hormonnivået i kroppen, som blir påvirket av høyt alkoholinntak.

Kosthold og vekt

Brystkreft er mye vanligere i vestlige land enn i andre deler av verden. Det har vist seg at når kvinner fra Østen flytter til vestlige land, stiger forekomsten av brystkreft relativt raskt til det nivået som er vanlig der de har flyttet til. Vestlig kosthold kan derfor tenkes å være en risikofaktor for brystkreft.

Overvekt har vist seg å øke risikoen for brystkreft. Flere forskere mener nå at den sterke økningen av brystkrefttilfeller i vesten skyldes blant annet overvekt og fedme. Resultater fra en rekke internasjonale og noen nasjonale studier viser dessuten at overvekt øker sjansen for tilbakefall, og gir dårligere leveutsikter for de som allerede har fått en brystkreftdiagnose.

Regelmessig mosjon og et sunnere kosthold kan redusere brystkreftrisikoen for kvinner i stor grad og dessuten bidra til økt livskvalitet for den enkelte.

Faktorer som beskytter mot brystkreft

- Å få første menstruasjon sent.
- Å få barn tidlig, første graviditet i 20-25 års alder.
- Å få flere enn ett barn.
- Tidlig overgangsalder
. - Amming er muligens beskyttende mot de typer brystkreft som oppstår før overgangsalder.
- Asiatisk herkomst.
- Normalvekt / mosjon / sunt kosthold.

Kilder:
Den Norske Kreftforeningen
Tidsskrift for den Norske Legeforening