Omkring 100.000 norske kvinner og menn drikker så mye alkohol at de er i stor fare for å pådra seg fysiske helseskader i tillegg til en rekke psykiske og sosiale problemer. Alkoholforbuket er også en belastning for deres foreldre, ektefeller og barn. Man anslår at cirka 450 dødsfall årlig skyldes alkohol.

I tillegg kommer drap, selvmord eller dødsfall ved ulykker hvor alkohol kan være den utløsende faktor. Blant ungdom mellom 15 og 25 er fyll den hyppigste dødsårsaken.

I en rapport har helsemyndighetene vurdert hvilke behandlingstilbud som er til størst nytte for personer som misbruker alkohol. Øverst på listen kommer tiltak som støtter vedkommende i å bli rusfri. Behandlinsgformen som kalles CRA blir tilpasset den enkelte og omfatter flere sider av vedkommendes liv.

- Man kartlegger hvilke situasjoner og følelser som utløser drikketrang hos den enkelte og hva dette fører til på godt og vondt. Sammen noterer man også når og hvorfor den enkelte velger å være edru.

- Deretter setter misbrukeren opp en liste med konkrete mål som han ønsker å nå i forhold til arbeid, familie, mental trivsel og så videre. Terapeuten gir konkrete tips om hvordan målene kan nås uten alkohol. Man blir enige om å gjennomføre en begrenset drikkefri periode og registrerer hvordan den bidrar til å nå målene man har satt seg.

- Den enkelte lærer seg teknikker for å motstå impulsiv drikking.

- Hjelp med å beholde jobben eller å komme i arbeid er også en viktig del av behandling.

- Siktemålet med parterapi er bedre og hyggeligere kontakt med sin partner. En konstruktiv støtte fra partneren øker sannsynligheten for et vellykket resultat. Det innebærer ikke å være ettergivende, men å premiere en rusfri livsstil.

- Mange som misbruker alkohol har nytte av tips som gjør det lettere å omgås andre mennesker på en god måte i edru tilstand.

- Deltakelse i fritidsaktiviter som ikke innebærer drikking og samvær med konstruktive venner er viktig.

Rapporten viser at også legemidler kan være til hjelp. Størst nytte av medisiner har de med spesielt stor drikketrang. Medisinene som har best dokumentert effekt er Campral og Naltrexon. De virker ved å nedsette lysten på alkohol. Effekten er ikke stor, men den er klart målbar. Antabus utløser sterkt ubehag hvis man drikker og har derved en forebyggende effekt. Ved avrusning og behandling av abstinens kan beroligende midler med lang virketid være et positivt bidrag.

Kilde: Alkoholbehandling, Medicinsk Teknologivurdering