Spørsmål: Jeg var syk onsdag, torsdag og fredag i en uke og torsdag i uken etter. Har jeg da brukt to egenmeldingsperioder, eller må jeg framskaffe sykemelding for fraværet?

Dersom jeg går til lege to ganger i måneden og er borte fra jobben noen timer hver gang, har jeg da rett på lønn i disse timene?

Svar: Hovedregelen er at man kan benytte egenmelding i inntil tre kalenderdager fire ganger i løpet av en 12 måneders periode. Ved nytt sykefravær innen 16 dager medregnes tidligere fraværsdager som det ikke foreligger sykmeldingsattest for. I utgangspunktet trenger du derfor en sykemelding ettersom de to fraværende inntraff i løpet av 16 dager.

Hvis bedriften du jobber i er en IA-virksomhet (IA = inkluderende arbeidsliv), kan du bruke egenmelding i til sammen 24 kalenderdager i løpet av 12 måneder. Hvert fravær der du benytter egenmelding kan vare inntil åtte dager. Dersom du er ansatt i en IA-bedrift, kan hele fraværet derfor trolig omfattes av en egenmeldingsperiode.

Retten til å få fri for å gå til lege eller til tannlege er regulert i tariffavtalene eller i individuelle arbeidsavtaler. Disse varierer med hvilket fagforbund man tilhører eller med den avtalen hver enkelt har inngått med sin arbeidsgiver. Derfor får noen fri for å gå til lege mens andre kan bli trukket i lønn. Et unntak er gravide kvinner. Deres rett til svangerskapskontroll er fastlagt i Lov om arbeidsmiljø. Der står det at ”Arbeidstaker som er gravid har rett til fri fra arbeidet med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll dersom slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden.”