Erstatning eller økonomisk kompensasjon ved yrkesskade eller yrkessykdom.

Du kan få rett til ytelser fra Folketrygden og fra Lov om yrkesskadeforsikring. I tillegg kan du ved skade eller sykdom du mener har sammenheng med arbeidet gå til rettssak mot arbeidsgiver hvis du har mistanke om grov uaktsomhet.

Reglene om yrkesskade og yrkessykdom er meget kompliserte, så hvis du er i tvil bør du kontakte trygdekontoret.

Hva menes med yrkesskade?

Yrkesskade er legemsskade eller sykdom forårsaket av arbeidsulykke. Men også skader og sykdommer som ikke er forårsaket av ulykke kan likestilles med yrkesskade etter folketrygdloven.

Det må være mest sannsynlig at skaden eller sykdommen har sammenheng med arbeidsulykken, og ikke skyldes andre forhold.

Hva kreves for at en sykdom skal regnes som en yrkesskade?

Hvis du har vært utsatt for en helseskadelig påvirkning i arbeidet må det foreligge et karakteristisk sykdomsbilde som samsvarer med denne påvirkning.

Du må ha vært utsatt for denne påvirkning i tilstrekkelig mengde og tid slik at det er en rimelig sammenheng mellom den sykdom du har og den påvirkning du har vært utsatt for.

Sykdommen skal også være oppstått i rimelig tid etter påvirkningen.

Hvilke sykdommer kan regnes som yrkessykdommer?

Det er laget en lang liste over sykdommer som kan regnes som yrkessykdommer. I stikkord kan jeg nevne noen av dem:

- sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning
- allergiske hudsykdommer og lungesykdommer
- nedsatt hørsel som skyldes larm fra maskiner, verktøy og prosesser
- lungesykdommer som skyldes påvirkning av finfordelte stoffer

Hvordan går jeg frem hvis jeg lurer på om jeg kan ha en yrkessykdom?

Du kan ta kontakt med trygdekontoret, med legen din og med arbeidsplassen der du arbeider. Det skal også gis melding til Arbeidstilsynet. Som regel er det en langvarig prosess å fremskaffe informasjon, og som regel må du også til spesialist, da det kan være vanskelig å påvise en del av disse sykdommene, for eksempel løsemiddelskade.

Erstatninger gis også for varig skade. Fullt skadeoppgjør kan derfor ikke foretas før det er klart at det ikke lenger kan oppnås bedring ved medisinsk eller annen behandling.

Hva blir utbetalt ved yrkesskade eller yrkessykdom?

Yrkesskadeerstatning gis ved varig medisinsk skade, og er knyttet til den medisinske invaliditet. Medisinsk invaliditet kan fremkomme av en tabell, eller fastsettes av trygdekontoret etter skjønn.

Medisinsk invaliditet må ikke forveksles med arbeidsuførhet. I tillegg til dette betaler forsikringsselskapene erstatninger. Erstatningene er i korte trekk:

- påførte og fremtidige utgifter på grunn av skaden eller sykdommen
- tapt inntekt frem til oppgjørstidspunktet
- grunnerstatning som skal dekke fremtidig inntektstap
- ménerstatning som fastsettes ut fra medisinsk invaliditetsgrad

Jeg har hørt at jeg også slipper å betale egenandeler ved yrkesskade.

Ja, det er riktig. Ved behandling for godkjent yrkesskade betaler du ikke egenandel ved legebehandling eller fysioterapi.

I tillegg gjelder en rekke særfordeler i folketrygden ved godkjent yrkesskade som du får informasjon om på trygdekontoret.

Gjelder disse reglene også for selvstendig næringsdrivende?

Nei. Disse reglene gjelder kun for arbeidstakere med pensjonsgivende inntekt. Men selvstendig næringsdrivende kan tegne frivillig yrkesskadetrygd.