Har jeg rett på ny ferie dersom jeg bli syk i løpet av ferien?

Har jeg rett på ny ferie hvis jeg blir syk før ferien?

Hvis du blir helt arbeidsufør på grunn av sykdom før ferien starter, har du rett på ny ferie senere i løpet av ferieåret.

Du må da tilpasse ferien til hva som passer for arbeidsgiver.

Kan jeg ha rett på nye ferie om jeg blir syk i løpet av ferien?

Hvis du er syk minst seks virkedager i ferien, kan du kreve et tilsvarende antall feriedager senere i ferieåret. Med virkedager menes arbeidsdager inkludert lørdag.

Du må dokumentere dette med sykmelding fra lege. Hvis du på grunn av sykdom ikke får avviklet ferie ett år, kan du søke om å overføre inntil 12 virkedager ferie til neste år.

Hva hvis jeg blir syk under opphold i utlandet?

Hvis du blir innlagt på sykehus i utlandet på grunn av sykdom vil de samme regler som nevnt før gjelde. Men hvis du er syk, og ikke innlagt i sykehus, vil erklæring eller sykmelding fra lege i utlandet ikke være gyldig.

Dette gjelder både ved ferieopphold i utlandet, eller opphold i utlandet i forbindelse med jobben. Det gjelder spesielle regler for dem som arbeider i utlandet eller i utenriksfart.

Kan jeg reise utenlands når jeg er sykmeldt?

Du kan som sykmeldt reise i Norden og fortsatt ha rett til sykepenger. Reiser du derimot utenfor Norden stoppes sykepengene, og det regnes som ferie.

Det kan imidlertid gis dispensasjon, men da må dette søkes om på forhånd, og legen din må blant annet gi en uttalelse om at utenlandsoppholdet har gunstig effekt på din sykdom, og at det ikke forlenger sykmeldingen. Det er trygdekontoret som avgjør søknaden.

Kan jeg være sykmeldt under behandlingsreiser i utlandet?

Ja. Hvis du på grunn av reumatisme eller psoriasis reiser på godkjente behandlingsreiser til utlandet har du rett på sykepenger i inntil tre uker.