Hva er attføring?

Attføring og rehabilitering er samlebetegnelser på medisinske eller andre målrettede tiltak for å bedre din funksjonsevne eller å gjøre deg i stand til å komme deg i arbeid.

Hva er attføringspenger og hva er vilkårene for å få det?

Attføringspenger er en ytelse til livsopphold som utbetales fra trygdekontoret, men det er arbeidskontoret som avgjør om du skal få attføringspenger. Du vil kunne få attføringspenger dersom det er gjort vedtak om yrkesrettet attføring i form av skolegang eller andre planmessige tiltak for å hjelpe deg til å skaffe eller beholde arbeid.

Hva er så rehabiliteringspenger?

Rehabiliteringspenger vil du kunne få utbetalt i inntil ett år dersom du har vært arbeidsufør på grunn av sykdom i mer enn 50 uker, og derved ikke lenger har rett på sykepenger, under forutsetning av at det er dokumentert at du fortsatt er under medisinsk behandling med utsikt til bedring.

Hvor mye får jeg utbetalt?

Hvor mye du får utbetalt i attføringspenger eller rehabiliteringspenger avhenger av hvor mange år du har hatt inntekt, og hvor mange pensjonspoeng du har opptjent i disse årene. Trygdekontoret vil kunne gi deg nøyaktig oppgave over hvor mye du får utbetalt.

Kan du forklare nærmere om rehabiliteringspenger?

Hvis du har vært arbeidsufør på grunn av sykdom i 250 arbeidsdager, og fortsatt er arbeidsufør kan du få rehabiliteringspenger i inntil 52 uker. Betingelsen er at arbeidsuførheten fortsatt klart må være forårsaket av sykdom, og det må foregå aktiv behandling med utsikt til bedring. Det kreves altså gode legeopplysninger.

Hva er da yrkesrettet attføring?

Yrkesrettet attføring omfatter alle former for planmessig virksomhet som har til hensikt å hjelpe deg til å beholde ditt arbeid, eller å hjelpe deg til å skaffe deg arbeid. Betingelsen er at du må være arbeidsufør på grunn av sykdom, skade eller lyte, og at tiltakene er nødvendige og hensiktsmessige.

Hva betyr bedriftsintern attføring?

Med bedriftsintern attføring menes tiltak for at du etter at du er blitt syk eller skadet skal kunne fortsette i den bedrift du arbeider. Trygdekontoret og arbeidskontoret vil hjelpe deg og bedriften i dette arbeidet.

Hvilke former for attføringshjelp kan jeg få?

Attføringshjelp er bidrag til ulike hjelpemidler eller merutgifter til skolegang i forbindelse med et attføringstiltak. Attføringshjelp kan du få også mens du er sykmeldt. Arbeidskontoret, trygdekontoret eller hjelpemiddelsentralen kan ved behov gi stønad til:

 • flytting i forbindelse med attføring eller for å kunne ta imot tilbud om arbeid
 • etablering av egen virksomhet
 • skolemateriell og skolepenger
 • støttekontakt og praktisk hjelp
 • daglig reise og hjemreise
 • utgifter i forbindelse med arbeidstrening i bedrift
 • ekstrautgifter til bolig i forbindelse med attføringstiltaket
 • hjelpemidler
 • bil i forbindelse med attføring og arbeid
 • førerhund
 • lese- og sekretærhjelp for synshemmede
 • tolkehjelp for hørselshemmede
 • tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde

Dette høres vanskelig ut. Hvordan ordnes dette i praksis?

Regelverket er komplisert. I praksis er dette noe som trygdekontoret, arbeidskontoret og legen din diskuterer med deg. Det kan også bli aktuelt å diskutere det med arbeidsgiveren din.

Hva kan jeg gjøre hvis jeg får avslag på søknad om attføringspenger eller rehabiliteringspenger?

Du kan anke, men du må ikke regne med at vedtaket omgjøres hvis du ikke kan fremlegge vesentlige, nye momenter i saken.