I Norge, som i de fleste andre vestlige land, har man rett til å få uføretrygd hvis man har en varig nedsatt funksjonsevne på grunn av en sykdom eller skade. Forskere ved Nasjonalt folkehelseinstitutt har undersøkt om de som får uføretrygd faktisk oppfyller disse kriteriene. Det viser seg at personer som blir uføretrygdet ofte ikke har en medisinsk påviselig sykdom, men at de likevel føler at helsen er dårlig. De fleste deltakerne i undersøkelsen var i 40-årene og hadde derfor i utgangspunktet mange år i arbeidslivet foran seg. I stedet ble de satt utenfor sosialt og økonomisk.

Den gangen man innførte ordningen med uføretrygd var arbeidslivet annerledes enn i dag. Da var det viktigere å være fysisk sterk enn i dag. Nå er det blitt viktigere å omstille seg raskt og være effektiv.

Kravet om at det skal foreligge en sykdom gjør at pasienten og legen ofte bruker mye tid og penger å lete etter en slik forklaring på plagene. Forskerne mener at helsevesenet og arbeidsgiveren i større grad bør hjelpe hver enkelt til mestre hverdagen sin bedre til tross for de plagene vedkommende har.

En annen undersøkelse fra det samme forskerteamet tyder på at mentale lidelser nok spiller en vesentlig større rolle ved nedsatt arbeidsevne enn det som statistikkene viser. Angst og depresjon er trolig en undervurdert årsak til uføretrygd. Forskerne mener at oppdatert kunnskap om psykologiske teknikker som man kan hjelpe mennesker med slike problemer vil gjøre at flere slipper å bli uføretrygdet.

Kilde: Folkehelseinstituttet