Sosialhjelp

Kan jeg få økonomisk hjelp til annet enn helt livsnødvendige ting?

Ja, du kan få økonomisk hjelp i særlige tilfeller. Det gjelder f.eks. utgifter til tannlegebehandling, egenandeler i helsevesenet og andre uforutsette utgifter du har i en ekstraordinær situasjon eller i en tidsavgrenset periode.

Tvang brukes bare når det er absolutt nødvendig.

Hvor skal jeg henvende meg hvis jeg er i en situasjon hvor jeg trenger hjelp?

I hver kommune skal det være minst ett sosialkontor. Store kommuner er ofte delt opp i distrikter eller bydeler med hvert sitt kontor. Ofte er sosialkontoret organisert som en del av et helse- og sosialsenter. På rådhuset i den kommunen hvor du bor vil de alltid kunne fortelle deg hvor du skal henvende deg. I tillegg til å gi ytelser etter sosialloven skal sosialkontoret kunne gi informasjon om andre etaters hjelpetilbud, og vise deg videre dersom du trenger annen hjelp enn det sosialkontoret kan tilby.

Hjelpetiltakene skal styrke foreldrenes omsorgsevne eller tilrettelegge at barn med spesielle behov, får nødvendig hjelp.

Hva kjennetegner et misbruk?

Misbruk oppstår når en person ruser seg så mye eller så ofte at det går ut over arbeidsevne, omsorgsevne og evne til å ta vare på seg selv. Misbrukeren har ofte ikke innsikt i konsekvensene av eget rusbruk og da oppstår det et motsetningsforhold mellom hvordan misbrukeren opplever seg selv og hvordan omgivelsene oppfatter han/henne.

Spørsmål: Hva gjør man hvis man ikke har råd til å gå til legen? Flere ganger har jeg vært syk, men heller ligget hjemme fordi jeg ikke har råd til egenandelen.

Hvor kan jeg få informasjon om fritidstilbud?

Barn har behov for trygge lekemiljøer og samvær med andre barn. Kommunen har plikt til å legge til rette slik at barn og unge får trygge oppvekstvilkår, bl.a. å organisere fritidsklubber og kulturtilbud både i privat og offentlig regi. Informasjon om slike tilbud kan du få ved å henvende deg til kulturetaten i kommunen.

Når jeg ser at barn jeg ikke selv har ansvaret for, ikke har det bra, hva gjør jeg da?

En støttekontakt er lønnet av kommunen for å ha kontakt med et menneske.

Når er det aktuelt med tvangsbehandling?

Tvangsbehandling er en nødløsning når frivillige tiltak ikke fører fram. Betingelsen for tvangsbehandling er at misbrukeren utsetter sin helse for psykisk eller fysisk fare og at misbruket har vart over tid. Tvangsvedtak fattes av en egen fylkesnemnd. Sosialtjenesten i kommunen legger saken frem for fylkesnemnda og kan fatte midlertidig vedtak. Saken skal være oversendt fylkesnemnda innen tre uker fra sosialtjenesten har fattet sitt vedtak. Et tvangsvedtak innebærer at en kan holdes tilbake på en institusjon i inntil tre måneder.

Når har jeg rett på økonomisk sosialhjelp?

Barn rammes av alle problemer som deres omsorgspersoner har.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg