En støttekontakt er lønnet av kommunen for å ha kontakt med et menneske.

Mennesket trenger ulike former for oppfølging for å kunne leve et sosialt liv. Støttekontakten arbeider ut fra en avtale mellom den hjelpetrengende, kommunen og støttekontakten. Avtalen fastsetter kontaktens innhold og omfang i tid.

Hva gjør en støttekontakt?

En støttekontakt besøker deg hjemme, kan ta deg med på biblioteket, kino, kafé, diskotek, tur eller er din ledsager på ulike arrangementer.

Ordningen er meget fleksibel. Både innhold og omfang skal legges opp ut fra ditt behov.

Hvem kan få støttekontakt?

Dersom du trenger personlig hjelp for ikke å isolere deg, eller til å leve et sosialt aktivt liv, kan du be om å få en støttekontakt.

Støttekontaktordningen er en tjeneste til personer og familier som har behov for det på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer. Herunder kommer blant andre rusmisbrukere, fremmedkulturelle og personer med psykiske lidelser.

Hvor skal jeg henvende meg for å få støttekontakt? Hva koster det?

Du kan henvende deg på sosialkontoret.

De vil ofte ta hensyn til dine ønsker om hvem støttekontakten skal være. Støttekontakt er som regel gratis.

Hva er avlastningstiltak?

Et avlastningstiltak sikter på å gi en person med særlig tyngende omsorgsoppgaver mulighet til å ivareta seg selv og egne behov i perioder.

Det skjer ved at noen periodevis overtar omsorgen i hjemmet, i sitt eget hjem eller på en institusjon.

Hvem kan få avlastning?

Den vanligste grunnen til at det settes inn avlastningstiltak er at en person eller en familie har vedvarende tunge omsorgsoppgaver.

Det kan være et funksjonshemmet eller særlig krevende barn, funksjonshemmet voksen eller en pleietrengende eldre.

Hvordan får man avlastning?

Man får avlasting ved å henvende seg til sosialkontoret, til pleie- og omsorgsavdelingen eller til konsulent for funksjonshemmede i kommunen.

Saksbehandlingen vil ofte bestå i hjemmebesøk eller dokumentasjon av omsorgsoppgavens omfang, som bakgrunn for å vurdere behovet. Avlastningstiltak gis hovedsakelig etter Lov om sosiale tjenester, men gis etter Lov om barnevern dersom det retter seg mot barn.

Koster avlastningstiltak noe?

Kommunen kan fastsette on egenbetaling. Som oftest vil denne graderes etter inntekt.