Hva kjennetegner et misbruk?

Misbruk oppstår når en person ruser seg så mye eller så ofte at det går ut over arbeidsevne, omsorgsevne og evne til å ta vare på seg selv. Misbrukeren har ofte ikke innsikt i konsekvensene av eget rusbruk og da oppstår det et motsetningsforhold mellom hvordan misbrukeren opplever seg selv og hvordan omgivelsene oppfatter han/henne.

 

Det største misbruker i Norge er alkoholmisbruket. Alkoholmisbruk kan være kombinert med misbruk av andre rusmidler. Det kalles blandingsmisbruk. All bruk av ulovlige rusmidler defineres i Norge som misbruk og er straffbart. Dette gjelder f.eks. hasj, marihuana, amfetamin, kokain, heroin og morfin.

I tillegg til bruken av disse stoffene finner vi et utbredt medikamentmisbruk. Misbruk av medikamenter begynner ofte på lovlig vis med resept fra lege, men utvikler seg til avhengighet. Felles for all rusmiddelavhengighet er at en trenger hjelp og behandling for å komme ut av misbruket.

Hvilke hjelpeinstanser finnes?

Helse- og sosialtjenesten i kommunen har det primære ansvaret. Sosialkontoret har i følge sosialtjenesteloven ansvar for å gi støtte til personer med rusproblemer og deres familier. I større kommuner er det ofte en egen rusmiddelkonsulent knyttet til sosialkontoret. Barnevernet har et ansvar for rusmiddelbrukere under 18 år. Kommunelegen skal gi medisinsk hjelp. Noen kommuner har feltarbeidere eller utekontakt som driver oppsøkende og forebyggende arbeid blant ungdom. Psykiatriske ungdomsteam knyttet til fylkessykehuset har spesiell kompetanse på ungdom med behov for poliklinisk behandling. Ulike institusjonstilbud drives av fylkeskommunen. Det finnes også enkelte private riksdekkende tilbud.

Når er det aktuelt med institusjonsopphold?

Før institusjonstilbud vurderes skal det i følge sosialtjenesteloven gis hjelp utenfor institusjon i form av et behandlingsopplegg. Opplegget kan omfatte oppnevning av støttekontakt, etablering av støtteopplegg på arbeidsplassen og kontakt med kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten. Når slik hjelp ikke er tilstrekkelig skal institusjonstilbud vurderes. Det finns ulike typer institusjoner rettet mot ulike målgrupper. Misbrukets art, omfang, misbrukerens alder og tidligere behandlingserfaring legges til grunn for en vurderig av hvilke tilbud som er best egnet. Oversikt over ulike tilbud kan du få ved å henvende deg til sosialkontoret

Hvilken hjelp kan jeg få på arbeidsplassen?

På alle større arbeidsplasser skal det være en "AKAN-kontakt". AKAN betyr Arbeidslivets komite mot alkohol og narkotika. De vil i samarbeid med arbeidsgiver og fagforening kunne gi råd og lage et opplegg for oppfølging på arbeidsplassen.

Finnes det frivillige organisasjoner som kan hjelpe meg?

Det er en rekke organisasjoner som gir støtte, råd og vegledning. Blant de viktigste vil vi her nevne Anonyme Alkoholikere, Ungdom mot Narkotika, Foreldreforeningen mot stoffmisbruk og ulike typer krisetelefoner.