Noen tjenester bygger på rettigheter ut fra bestemte kriterier. Det gjelder f.eks ulike typer trygder. I tillegg er det bygget opp et hjelpeapparat som gir hjelp ut fra en vurdering av den enkeltes behov, f.eks. økonomisk sosialhjelp.

Hvilken lov jobber et sosialkontor etter?

Lov om sosiale tjenester forvaltes av sosialkontorene og utløser følgende tjenester:

- råd og veiledning for å løse eller forebygge sosiale problemer
- få bistand i forn av hjemmehjelp, avlasting, støttekontakt, plass i institusjon og annen hjelp til å 
- framskaffe tilbud som kan lette en problematisk situasjon
- økonomisk sosialhjelp til livsopphold eller til å overkomme en vanskelig livssituasjon
- hjelp til å overvinne et rusproblem

Er det andre lover som hjemler tiltak for løse sosiale problemer?

Lov om folketrygd bestyres av trygdekontorene og arbeidskontorene og utgjør medisinsk stønad, sykepenger, nedkomststønad, arbeidsledighetstrygd, alderstrygd, uføretrygd, gravferdshjelp, ytelser til etterlatte, yrkesskadetrygd og stønad til enslige forsørgere.

Trygdeetatens fylkeskontor i ditt fylke kan gi informasjon om adressen til ditt trygdekontor.

Fylkesarbeidskontoret kan gi informasjon om hvilket arbeidskontor du hører inn under.

Gjeldssaneringsloven forvaltes av Namsmannen. På visse vilkår kan personer med ekstrem gjeldsbyrde få hjelp til å tilrettelegge en økonomi som sikrer en levestandard på et minimumsnivå. Sosialkontoret skal kunne gi råd og informasjon om gjeldssaneringsordningen.

Grunnskoleloven ivaretar den pedagogiske, psykologiske tjenesten og pålegger alle kommuner å gi et slikt tilbud.

Kommunehelseloven stadfester alles rett til helsehjelp og forvaltes av kommunehelsetjenesten. I hver kommune skal det være minst en kommunelege og helsestasjon for foreldre og barn, samt skolehelsetjeneste.

Andre lover som virker inn på de sosiale tjenestene er Kommuneloven, Forvaltningsloven, Lov om barn og familier, Ekteskapsloven, Lov om psykisk helsevern, Sykehusloven, Tannhelseloven .