Malaria er en febersykdom som skyldes parasitter i blodet. Sykdommen overføres av mygg som er stikker i skumringstiden, fra solnedgang til soloppgang.

De fire malariaparasittene som kan gi sykdom hos menneske heter Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale. Bare Plasmodium falciparum er livsfarlig. De andre typene kan være vanskelige å bli kvitt.

Vanligvis forekommer ikke malaria i høyder over 1800 m o h. Risikoen for den farlige malariaen er liten i by- og turistområder i Asia og Sør -Amerika.

Malariasituasjonen i verden har forverret seg de siste årene. Myggen som overfører malariaparasitten er blitt tiltagende motstandsdyktig mot insektsgifter, og parasitten er blitt tiltagende motstandsdyktig mot malariamidler. Men også i tropiske strøk er det store områder som er helt eller nesten fri for malaria.

Symptomer

Falciparum malaria kan raskt utvikle seg og er livsfarlig. Dersom en får feber etter opphold i tropisk område, skal lege kontaktet umiddelbart.

Etter smitte fra malariamygg tar det minst 7 dager før symptomer opptrer. De milde malariatypene kan opptre så sent som flere måneder etter reise. Symptomer på malaria kan ligne flere andre sykdommer, som f.eks influensa. Det er viktig å alltid kontakte lege snarest og uoppfordret fortelle legen at man har vært i malariaområde, dersom du får feber etter en reise i tropene.

Den ondartede malariatypen (falciparum) starter med feber sammen med uspesifikke symptomer som brekninger, slapphet, tretthet, hodepine etc, som ikke umiddelbart gir mistanke om malaria. Periodiske feberanfall er karakteristiske for malaria, dvs en hurtig temperaturstigning opp mot 41 grader med samtidige voldsomme frostrier, og med kjølig hud. Temperaturen holder seg høy i noen timer med tørr og varm hud med hodepine, tørste og ofte kvalme. Anfallet avsluttes med et raskt temperaturfall hvor man bader i svette. Hele anfallet varer i flere timer eller over dager.

De fleste tilfelle av feber i tropene er ikke malaria. Oppsøk helsetjenesten der du er for å få diagnose og behandling hvis du får febersykdom under reisen.

Hvordan forebygge malaria?

Malariamedikamenter skal alltid brukes ved opphold i område med malaria. Mulige unntak kan være svært korte opphold.

Det finnes ingen vaksine mot malaria, men malariatabletter som brukes før, under og etter opphold i malariaområde. Viktigste beskyttende tiltak er å redusere antall myggstikk mest mulig myggstikkbeskyttelse.

Hovedhensikten med malariamedisin er å hindre dødsfall av malaria. Ingen malariamedisin er 100 % effektiv, men nyere medisiner reduserer risikoen betydelig.

Malariaparasittene (vesentlig P. falciparum) utvikler imidlertid resistens mot noen medikamenter. Dette representerer et betydelig og økende problem både for forebygging og behandling.

Hvilket malariamedikament som velges, må vurderes på grunnlag av geografisk område, årstid, reisens art og reisens varighet. I tillegg kommer individuelle faktorer hos den reisende som allergier, eksisterende sykdom etc.

Malariatablettene hindrer malariaparasitten å formere seg i kroppen og ødelegger kroppens celler.

Malariaforebygging er individuell, basert på hvor, hvorlenge, om man bruker andre medikamenter og sykdommer og graviditet. Det er viktig å følge det opplegget en selv har fått, selv om andre reisende til samme sted har fått andre opplegg for malariaprofylakse. Antimalariamiddel må tas regelmessig og lenge nok. De fleste regimer startes én uke før innreise og avsluttes noen uker etter utreise fra malariaområdet.

Også ammende barn skal ha malariaprofylakse.

Gravide frarådes å reise til malariaområder. Hvis det allikevel er nødvendig å reise, er det viktig å ta malariamedisin som kan brukes av gravide.

Sykdommer der vanlige malariatabletter ikke bør tas (kontraindikasjoner): Psoriasis kan i enkelte tilfelle forverres av malariatabletter (Klorokin) og man benytter derfor andre medikamenter. Snakk med din lege.

Malariamedikamenter skal ikke brukes ved
• overfølsomhet for det/de aktuelle medikament
• manglende evne til å ta medikamentet regelmessig etter forskriftene

Når skal malariatablettene tas?

Malariatabletter skal tas før, under og etter opphold i malariaområde. Følg bruksanvisning fra lege. Det er svært viktig å fortsette med tablettene etter hjemkomst for å kunne ”ta knekken på” eventuelle malariaparasitter som en har fått via myggstikk.

Ta malariatabletter sammen med mat. Evt oppkast/diaré kan redusere effekten av medisinene. Tablettene kan knuses og gis med syltetøy eller banan.

Aktueller medisiner

Malarone: Forebygging mot Plasmodium falciparum-malaria, og behandling av akutt, ukomplisert malaria forårsaket av Plasmodium falciparum. Siden Malarone er effektiv mot både legemiddelfølsomme og legemiddelresistente stammer av P. falciparum, anbefales preparatet spesielt som profylakse og behandling av P. falciparum-malaria hvor det forekommer resistens (motstandsdyktighet) overfor andre antimalariamidler. Daglig dosering, en dag før innreise og til og med 7 dager etter utreise

Brukes ikke ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

Klorokin har vært brukt til behandling og forebyggelse av malaria i ca. 50 år. Fra mange områder rapporteres det nå om varierende forekomst av klorokinresistent malaria. Ukentlig dosering en uke før innreise og til og med 4 uker etter utreise.

Proguanil er registrert i Norge under navnet Paludrine. Brukes i kombinasjon med Klorokin. Daglig dosering, en dag før innreise og til og med 4 uker etter utreise.

Doxcyklin har effekt som forebyggende antimalariamiddel i helt spesielle tilfeller, og kan gi alvorlige bivirkninger. Medikamentet gjør huden svært lysømfintlig, solbading anbefales ikke og risiko for soppinfeksjon øker. Daglig dosering, en dag før og til og med 4 uker etterpå.

Mefloquine (Lariam) doseres ukentlig, en uke før innreise og til og med 4 uker etter utreise. Mefloquine gir ikke spesielt høy forekomst av bivirkninger, men noen av bivirkningene er alvorlige (depresjoner, svimmelhet som kan virke inn på koordinasjonsevnen og oppfatning av tid og rom). Mefloquine skal helst ikke brukes av gravide, i hvert fall ikke i første trimester, p.g.a. manglende erfaring med bruk i denne gruppen. Det samme gjelder for barn under 5 kg. Det har foreløpig vært anbefalt til bruk i opptil ett år. Preparatet kan være aktuelt til behandling hvis annet medikament brukes som profylakse. Det er økende forekomst av resistens mot Mefloquine, spesielt i Sørøst-Asia.

Hvor farlig er malaria?

Den ondartede formen for malaria (falciparum) er livsfarlig dersom ikke riktig behandling blir startet i tide. De øvrige former for malaria kan man gå med i årevis hvis man ikke får behandling. Husk alltid uten oppfordring å fortelle hvor du har vært hvis du får feber etter opphold i malariaområde. Feber etter opphold i malariaområde er malaria inntil det motsatte er bevist. Etter behandling i tide blir man stort sett frisk uten mén.

 

Les også
Vaksine og helse for hvert enkelt land.
Forebygging av myggstikk

 

Oppdatert mars 2006 av Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner