Hørselen utvikler seg tidlig i mors liv. Allerede fra den sjette fostermåneden er hørselen ferdig utviklet, og ved to dagers alder kan barnet gjenkjenne språk. Nyfødte babyer oppfatter hvor lyd kommer fra, og snur seg mot lydkilden. De kan også skille mellom forskjellige typer lyder, som bankelyder og ringelyder, og p-lyd og b-lyd i språket. Foreldre som leser for barna sine og snakker mye med dem, stimulerer barnets språkutvikling.

HØRSELSSCREENING AV NYFØDTE

Ettersom samfunnet i stadig større grad preges av språklig kommunikasjon, er det viktig at språket utvikles så godt som mulig. Hvis et barn har problemer med språket, kan det få negative følger for sosial integrering og barnets kognitive og emosjonelle utvikling.

Av denne grunn er det viktig å oppdage så tidlig som mulig om et barn er hørselshemmet. I dag blir alle nyfødte undersøkt på barselavdelingen. Screeningen foregår ved at en propp føres inn i babyens øre. Proppen sender ut små lyder. Testen er unnagjort på bare noen få sekunder og medfører minimalt med ubehag for barnet. Ved tegn til avvik vil barnet bli undersøkt videre.

Hvis undersøkelsen tyder på normal hørsel, er det helsestasjonen som har ansvar for videre oppfølging og henvisning til utredning dersom det skulle dukke opp tegn på hørselsskader på et senere tidspunkt.

HVA FORÅRSAKER HØRSELSSKADER?

Hørselssvekkelse kan være medfødt eller oppstå senere i livet. Medfødte hørselsskader kan skyldes infeksjoner, deriblant røde hunder og toxoplasmose i svangerskapet, eller komplikasjoner rundt fødselen, som lite oksygen, blodforgiftning eller unormalt mye gulsott. Lav fødselsvekt kan også gi hørselsskade. Enkelte medikamenter kan også skade hørselen. Misdannelser i øret og enkelte genetiske sykdommer kan også forårsake problemer.

Hyppige ørebetennelser kan gi varig øreskade og nedsatt hørsel. Det samme kan infeksjoner som hjernehinnebetennelse, meslinger og kusma. Skader og slag mot øret eller hodet kan påvirke hørselen. Den kan også bli skadet av å bli utsatt for høy lyd.

TEGN PÅ HØRSELSSKADE

Det finnes flere tegn man bør være oppmerksom på med hensyn til hørselsskade hos barn. Søk hjelp og råd hos helsestasjonen dersom:

• Barnet reagerer dårlig på tiltale når det sitter med ryggen til
• Barnet sitter veldig nærme lydkilder, eller viser manglende interesse for musikk og lyd
• Barnet snakker veldig høyt
• Barnet babler monotont
• Barnet har dårlig språkutvikling
• Barnet viser mest interesse for gester og bevegelse
• Bruker skriker og hyler for å kommunisere

BEHANDLING

Det er vanskelig å undersøke hørselen til svært små barn, ettersom de verken har språk eller kan samarbeide om vanlige hørselstester. På noen sykehus har de apparater som måler hvorvidt lyder når inn til hjernen (hjernestamme-audiometri). For å kunne gjennomføre denne undersøkelsen, må barnet legges i narkose. Det finnes også en undersøkelse som baserer seg på at blikket orienterer seg etter lyd (BOEL-test), men denne testen er ikke like nøyaktig.

Fra fireårsalderen kan vanlige hørselstester benyttes. Under en slik test får barnet øreklokker og skal si i fra når de hører lyd.

Hvis undersøkelsene avdekker at barnet lider av hørselstap, skal hun henvises til en spesialist som vil vurdere behovet for høreapparat.

HØREAPPARAT

De fleste med nedsatt hørsel vil bli tilbudt et vanlig høreapparat som festes bak øret, men i noen tilfeller er ikke dette tilstrekkelig. Dersom barnet for eksempel har manglende eller tett ytre øregang, eller det væsker fra øregangen, kan det være aktuelt med et høreapparat som er operert inn i benet bak øret. Et slikt apparat leder lyden gjennom ben i stedet for luft.

Et koklea-implantat er et alternativ som blant annet kan hjelpe døvfødte barn og barn med svært nedsatt hørsel. Implantatet bør opereres inn før 5-6 års alder. Det krever stor innsatsvilje og et godt støtteapparat rundt barnet som skal lære å høre med dette apparatet.

ANDRE HJELPEMIDLER

For å gi døve og tunghørte barn best mulig utgangspunkt for videre utvikling, er det viktig å stimulere barnets sanser. De må tidlig lære seg alternative måter å kommunisere på, blant annet ved bruk av tegnspråk. Av den grunn må personer i barnets miljø også lære seg tegnspråk. Det kan være god hjelp og støtte i å oppsøke et av de mange etablerte døvemiljøene i landet. Hørselshemmedes Landsforbund og Norges Døveforbund kan være behjelpelig med mer informasjon.

Kilder:

Babycenter.com
Nhi.no
Shdir.no