Familievern er navnet på en bestemt type tjeneste som nå finansieres og drives av Staten med basis i Lov om familievern, vedtatt av Stortinget.

Tjenesten utøves i praksis gjennom familievernkontorene i Norge. Det er 65 slike familievernkontorer rundt om i landet pr 1/3 2005.. Enkelte ganger brukes ordet familievern også som betegnelse på den virksomhet som drives ved disse familievernkontorene.

Hva slags problemer kan familievernkontorene hjelpe med?

Det mest vanlige er å søke hjelp for problemer knyttet til parforhold. Det kan være problemer mellom gifte eller samboere, det kan være problemer av nær sagt enhver art som kan oppstå i samliv. Ønsker du en nærmere beskrivelse, er det mulig å følge linkene nedenfor. Da kommer du til hjemmesiden til noen familievernkontorer som beskriver nærmere hva slags problemer man kan søke hjelp med når det gjelder vansker i parforhold:

http://www.familieliv.no
http://www.vestfam.no

Hjelp med vansker i familier

Familievernkontorene arbeider imidlertid ikke bare med spørsmål knyttet til par. Det hender av og til at vi mennesker opplever andre typer problemer, i forhold til våre barn, våre foreldre eller andre mennesker som betyr mye for oss. Som regel finner vi utveier og løsninger etter en stund. Men av og til kan vi oppleve at problemene låser seg slik at vi ikke kommer videre uansett hvor mye vi strever. Også i slike tilfeller kan familievernkontoret ofte være til hjelp.

Hjelp med samværsordninger

I vår tid er det ikke uvanlig at par som har felles omsorgsavsvar for barn, skilles. I den forbindelse kan det oppstå vansker rundt organisering av omsorgen for barna. I slike tilfelle kan familievernet ofte tilby god hjelp til å overvinne samarbeidsproblemer og etablere gode rutiner som kommer både barn og foreldre til gode.

Hjelp med mekling

Myndighetene krever i dag at alle gifte par som oppløser et samliv og som har felles barn under 16 år skal samtale med autorisert mekler. Dette er for å sikre at det i slike tilfelle etableres akseptable ordninger med hensyn til omsorgen for barna. For mer informasjon om mekling, se følgende sider:

http://odin.dep.no/bfd/norsk/tema/samliv/mekling/bn.html
http://www.lovdata.no/for/sf/bf/tf-19921117-0980-001.html
http://www.lovdata.no/for/sf/bf/tf-19940919-0969-001.html

Forebyggende virksomhet

Familievernet er også pålagt arbeide for å forebygge problemer i familier. Dette gjøres ved hjelp av flere ulike tiltak. Fra 2006 skal alle familievernkontorer tilby Samlivskurs for førstegangsforeldre. For nærmere opplysninger, se følgende side:

http://www.helsenett.no/index.php?option=com_content&view=article&id=3195&catid=1&Itemid=388

Når bør man oppsøke hjelp?

Kriser og problemer er uløselig knyttet til det å være i bevegelse og utvikling. Ingenting er mer naturlig enn å oppleve vanskeligheter og problemer i forhold til seg selv og andre. Det hører livet til. Noen ganger kan problemene løses etter en tid, og krisene gjennomleves. Da vokser man som menneske og står bedre rustet til å møte neste utfordring. Andre ganger låser det seg slik at uansett hvor mye man strever og arbeider med problemene, så føler man at man ikke kommer videre. Man har malt seg inn i et hjørne og kommer ikke videre. Går man for lenge med slike store, uløste problemer, kan dette bety så store påkjenninger at det medfører nedsatt arbeidsevne, manglende livsutfoldelse og i siste instans rett og slett fysiske eller psykiske sykdommer. Da er det på tide å søke hjelp.

Ved familievernkontoret vil ingen få høre at problemet er for lite eller for uviktig. Det er den enkelte som bestemmer om det kan være nyttig å oppsøke noen som kan hjelpe. Den som er i tvil, kan også ringe det nærmeste familievernkontoret og diskutere spørsmålet over telefonen.

Hva består hjelpen i?

Familievernkontorene kan ikke som sosialkontorene bidra med økonomisk støtte. Hjelpen består av samtaler, med den enkelte, med par, familier eller nettverk for øvrig. Hensikten med samtalene er å hjelpe familier, par og enkeltmennesker til å oppdage nye løsninger på gamle problemer og slik oppnå bedre helse og økt livskvalitet.

Hvem arbeider ved familievernkontorene?

Det er typisk for familievernkontorene at det der arbeider fagfolk med ulik grunnutdanning, det vil vanligvis si psykologer, sosionomer og leger. Felles for alle er at alle har videreutdanning og trening i slikt arbeid.

Hvor kan man henvende seg?

Det finnes i dag flere familievernkontorer i hvert av landets fylker. Den som ønsker kontakt kan bare ringe det kontor som er geografisk nærmest innen fylket. Om det er mer praktisk å ha kontakt med et kontor utenfor fylkets grenser, er dette også mulig.

Omtrent halvparten av kontorene drives av ulike kirkelige organer. Det betyr som regel at et styre sammensatt av ulike kirkelige instanser har det øverste oppsyn med driften av kontoret. Samtlige kontorer finansieres imidlertid av det offentlige og eierforholdet reflekterer ingen forskjeller i den faglige virksomheten som utøves av kontorene. På siden nedenfor får du opp en liste over samtlige kontorer i Norge, inndelt etter fylke.

http://www.bufetat.no/finnkontor/?County=0&Town=0&type=f

Her er Bufetat sin informasjon om hva familievernet gjør.

http://www.bufetat.no/familievern/

Hva koster det?

All behandling er gratis.