Vold fra kjæresten gjør mest vondt. Jenter som har vært utsatt for fysisk vold fra kjæresten sliter mer med helseproblemer enn jenter som har vært utsatt for vold fra andre.

Det gjør aller mest vondt når det er den man er mest glad i som stå bak volden, viser en dansk undersøkelse av kjæresteforhold blant unge voksne.

Sammenlignes kvinnelige ofre for kjærestevold med kvinner som har vært utsatt for annen vold, og kvinner som ikke har vært utsatt for vold, opplever de oftere tristhet, depresjon, hodepine, magesmerter, svimmelhet og søvnproblemer.

Flere fysiske skader

Forskerne ble overrasket over at volden ikke bare førte til flere psykiske skader, men også flere direkte skader som blåmerker og skrubbsår enn annen vold unge kvinner kan bli utsatt for.

Det viser funn i rapporten ”Unge og kjærestevold i Danmark”.

Forskere ved Statens Institutt for Folkesundhet gjennomførte i 2008 en landsdekkende spørreundersøkelse blant unge i 16-24 års alder for å finne ut mer om konsekvensene av vold i nære relasjoner.

De fant ut at fysisk vold mellom kjærester forekommer oftere blant unge kvinner enn partner-vold blant voksne kvinner.

Undersøkelsen viste også at unge menn utsettes for forskjellige former for psykisk eller fysisk vold av sine kjærester.

Behov for kartlegging

Vold i familien har de siste tiårene fått økt fokus. Det gjenstår likevel mye arbeid med å kartlegge omfanget - hvordan og hvem som rammes.

Den nye danske undersøkelsen tok for eksempel utgangspunkt i at man vet en del om vold mot voksne kvinner, men svært lite om forekomsten og hvilken type vold som forekommer blant unge par.

Kjærestevold er dessuten veldig tabubelagt. Å utøve vold mot kjæresten sin blir som regel holdt innenfor forholdet, og mange får derfor ikke den hjelpen som skal til for å bryte sitt negative handlingsmønster.

Voldsofrene har også vanskelig for å søke hjelp. På tross av at to tredjedeler av de voldsutsatte danske jentene fikk fysiske skader og mente de hadde en generelt dårligere helse, søkte mesteparten (77 prosent) ikke hjelp etter volden.

Bare en av fire søkte hjelp hos venner, familie eller helsevesenet etter kjærestevolden.

Kronisk stress av frykten for vold

Den danske undersøkelsen støtter resultatene fra Folkehelseinstituttets undersøkelse av norske voldsutsatte kvinner i 2007. Den viste at kvinner som har vært utsatt for fysisk vold, ikke bare får flere psykiske plager, men også oftere får fysiske plager og sykdommer.

Å være under konstant stress, som for eksempel redselen for nye voldsepisoder, øker sykdomsrisikoen betraktelig, konkluderte de norske forskerne.

2730 norske kvinner i alderen 18 til 40 år deltok i undersøkelsen ble publisert i tidsskriftet Journal of General Internal Medicine.

Norsk handlingsplan

Med handlingsplanen "Vendepunkt"ville regjeringen i 2007 styrke innsatsen mot vold i nære relasjoner med 50 konkrete tiltak.

I årene 2008-2011 satses det på flere tiltak for mennesker som rammes av vold, eller selv utøver den, som for eksempel Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) sitt behandlingstilbud for voldsutøvere, som skal tilbys flere steder i landet.

Økt støtte til voldsutsatte, lovfesting av krisesentertilbud i kommunene, mer kartlegging av omfanget og styrking av hjelpeapparatet er sentralt.

Straffene for vold i nære relasjoner skal dessuten være skjerpet. Et eget straffebud om vold i nære relasjoner trådte i kraft 1. januar 2006 for også å omfatte “psykisk terror”. Ofre for vold i nære relasjoner skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse, heter det i handlingsplanen.

Sentralt i regjeringens arbeid er synliggjøring av fenomenet ogforebygging via holdningsendringer. Vold i hjemmet er ikke en privatsak, men en straffbar kriminell handling. Da er det viktig at venner, familie, kolleger, naboer og helsepersonell er oppmerksomme på signalene.

Kilder:
- ”Unge og kærestevold i Danmark”, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, København 2008.
- Journal of General InternalMedicine, Vol. 22, 12, Dec. 2007, 1668-1673.
- Status: Handlingsplanen “Vendepunkt” mot vold i nære relasjoner (2008-2011), Justis- og politidepartementet, 11.12.08.