Et økende antall foreldre ønsker at barna tidlig skal lære å snakke et ekstra språk. De ser at verden stadig blir mindre, og at det å beherske flere språk enn morsmålet kan være en fordel særlig senere i livet når barnet skal ut i studier og arbeid.

Eldre studier av fenomenet flerspråklige barn konkluderte med at barn som tidlig ble introdusert for flere språk hang etter både språklig og mentalt. Mer moderne studier har vist at dette slett ikke stemmer – faktisk er det tvert om.

KAN TA TID

Det er altså ikke skadelig for barn å lære to språk samtidig, slik man trodde før i tiden. Barnet vil ikke bli språkforvirret, men det kan bruke litt lenger tid på å få begge språkene på plass og ofte vil det beherske et språk bedre enn et annet. Barnet vil også kanskje bruke språkene på forskjellig vis og i forskjellige situasjoner. Selv om man i begynnelsen muligens vil se en langsommere språkprogresjon, vil språkutviklingen ikke bli varig hemmet. Dersom det går litt tid før språk nummer to blir introdusert, vil man noen ganger se at barnet blir stillere enn vanlig i en periode – antakeligvis for å sortere språkene i sitt eget hode før det begynner å bruke begge språk aktivt.

Foreldre som er innflyttere til et land hvor ingen av dem snakker språket flytende selv, kan med fordel overlate språkopplæringen til barnas barnehage fremfor å forsøke å lære opp barna selv. På den måten lærer barna språket sammen med andre barn som har språket som morsmål. Det er enklest for barna å forholde seg til at foreldrene snakker det språket de behersker best. Dersom mor og far har hvert sitt morsmål, bør de kommunisere med barnet på sitt eget språk.

BABYER ER BLANKE SPRÅKARK

Når barn blir født, er de utstyrt med evnen til å plukke opp alle slags språk. Først ved 6 måneders alder peiler de seg inn på det språket som omgir dem og fokuserer energien på det. Derfor kan det være lurt å introdusere barnet for flere språk så tidlig som mulig, før språkvinduet lukkes og et språk er blitt prioritert foran et annet.

FORDELER

Det er mange fordeler ved å lære flere språk. Blant annet kan det gi bedre forståelse av verden, og av sosiale omgangsformer. Barn som har lært to språk fra tidlig av, lærer samtidig at det er to måter å si ting på, og to måter å se ting på. Tidlig språkopplæring gjør det også enklere for barnet å lære et tredje språk på skolen senere ettersom en del språkkoder allerede er på plass.

Tospråklige barn styrker dessuten evnen til oppfattelse, hukommelse og reaksjonsevne sammenlignet med barn med bare ett morsmål, viser en undersøkelse utført av APA (American Psychological Associaton). Barn som aktivt bruker to språk lærer raskere å analysere komplekse oppgaver, og denne evnen vil vare livet ut.

Generelt kan man si at det å lære nye språk utvikler og trimmer hjernen og øker hjernens fleksibilitet og læreevne.

KOMMER IKKE GRATIS

Det er lett å tenke at barn av foreldre med to morsmål får språkene ”gratis”, men det er ikke tilfellet. Å lære barn to språk krever engasjement, oppmuntring og konsekvent opplæring fra foreldrene – det er veldig lett å ty til et språk fremfor et annet når tiden er knapp eller noe skal forklares. Mange foreldre har verken tid eller overskudd til å lære barna flere språk, og overlater gjerne opplæringen til barnehager og skoler som bruker et annet språk.

HVORDAN HJELPE

- Vær konsekvente og velg hvilket språk familien skal bruke i hvilke situasjoner.

- Introduser begge språkene fra begynnelsen av
- Les bøker på begge språk, se TV-programmer på begge språk, og besøk landene hvor språkene er morsmål
- Dersom det er vanskelig å gjennomføre undervisningen av begge språk hjemme, vurder å søke inn barnet i en barnehage eller skole som bruker andrespråket.

Kilder:
nhi.no
klikk.no
morsmal.org