Seksuelle Overgrep

Hva skjer etter at det er avdekket et seksuelt overgrep mot barn?

Hjelpeapparatet vil ofte bestå av barnepsykolog eller barnepsykiater i tillegg til barnevern og medisinsk behandling. Etter at et overgrep er avslørt vil det være behov for barnepsykiatrisk hjelp til barnet. Dette for å bearbeide alt det som har skjedd og for å prøve å gjøre de langsiktige skadevirkningene så små som mulig. Barnevernets oppgave er å sørge for at barnet får det så bra som mulig i samfunnet og enten i forhold til sine foreldre eller til fosterforeldre dersom det blir nødvendig å plassere barnet i fosterhjem. Barnlegens rolle eller den medisinske hjelpen vil bestå i å sørge for at ikke barnet har fått påført seg kjønnssykdom, graviditet osv. og dernest behandle evt. slike plager. I tillegg er det å sørge for at barnet får en visshet om at det ikke er skadet for livet noe mange barn tror de er.

Barn begynner å utforske sin og andres kropp tidlig, og er nysgjerrige på blant annet hvorfor gutter og jenter ser forskjellige ut. Eksperter anbefaler å snakke med barna om sex allerede mens de går i barnehagen.

Er det mulig å finne ut om et barn har vært utsatt for seksuelt overgrep eller ikke?

Det finnes ingen helt entydige tegn på at barn har vært utsatt for seksuelle overgrep med mindre det blir påvist sædceller på barnets kropp eller overgrepet framkommer på bilder eller film.

Hva skal du gjøre om du mistenker incest ?

Det du først og fremst skal gjøre dersom du er helt sikker på din mistanke om incest er å kontakte barnevernet for å alarmere dem. Du kan være anonym og ingen kan kreve å få oppgitt navnet ditt.

En av de negative konsekvenser vi har sett ved den store mediaomtalen som seksuelle overgrep mot barn har fått, er at noen har blitt redde for at det de gjør med barna sine er incest.

Ragnhild kom inn på kontoret. Hun holdt hardt i vesken og så hele tiden ut av vinduet.

Å misbruke et barn seksuelt er straffbart. Det er hevet over enhver tvil, forutsatt at den som har begått handlingen er strafferettslig tilregnelig, dvs. ikke sinnssyk eller på andre måter utilregnelig slik man vanligvis definerer dette, eller er yngre enn den kriminelle lavalder.

Juridiske begreper: 
Utuktig omgang/ utuktig handling/ utuktig atferd

Man kan av og til lese i avisen i avisene om utuktig omgang, utuktig handling eller utuktig atferd. Dette kan være begreper som for de fleste kan være vanskelig å skjønne hva de går ut på. De er alle definert i Straffeloven (Strl.)

Hvor skadelig er egentlig incest og seksuelle overgrep mot barn?

Når det gjelder de fysiske skadevirkningene er disse forholdsvis små. Det vil i mange tilfeller bli gjort skade på barna, men disse skadene får ikke konsekvenser for barna i senere livsforløp. De skadene vi er redd for, og som vi vet ganske mye om, er de psykiske skadevirkningene. Vi vet at det er ganske mange av de menneskene som trenger psykiatrisk hjelp som kan fortelle at de var utsatt for seksuelle overgrep som barn. Disse skadevirkningene kan være alt fra angst til depresjon, lav selvfølelse, selvmordstanker og negative holdninger til egen kropp. Dette siste kan gjøre seg utslag i at man er misfornøyd med sitt eget utseende og i noen tilfeller kan dette resultere i anorexi eller bulimi, altså spisevegring eller oksehunger. Se forøvrig tema barnepsykiatri

Hva er forskjellen mellom incest og seksuelle overgrep?

Å definere incest og seksuelle overgrep kan være vanskelig, men kan også være enkelt. Fra gammelt av har incest vært definert som blodskam, dvs. seksuell omgang mellom foreldre og barn eller mellom søsken.

Det har vært antatt at ca. 16% av den norske befolkning har vært utsatt for seksuelle overgrep før fyllte 18 år. Det er et tall man har kommet frem til gjennom en spørreundersøkelse som ble gjort på midten av 80-tallet. Problemet med denne undersøkelsen er at den ikke skiller mellom de som har vært utsatt for 1 enkeltstående blotting og de barna som har vært utsatt for samleier med faren sin i 5-6 år. De fleste synes naturlig nok at det er stor forskjell mellom slike hendelser.

Hvert år blir mellom 8000-16000 kvinner voldtatt eller forsøkt voldtatt.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg