Hva er forskjellen mellom incest og seksuelle overgrep?

Å definere incest og seksuelle overgrep kan være vanskelig, men kan også være enkelt. Fra gammelt av har incest vært definert som blodskam, dvs. seksuell omgang mellom foreldre og barn eller mellom søsken.

Dette har vist seg å ikke være dekkende nok, slik at også andre personer som kan være i en foreldrerolle som f.eks. stefar, stemor, adoptiv- og fosterforeldre inngår i den nye definisjonen.

Definisjonen av incest er derfor som følger:

    "Incest er seksuell omgang mellom nære familiemedlemmer i nedstigende eller horisontal linje, eller mellom en voksen i en foreldre rolle og et barn".

Denne incestdefinisjonen dekker de lovparagrafene som i dag brukes i straffeloven i forhold til incest (Straffelovens §§ 207, 208 og 209). 

Når det gjelder seksuelle overgrep mot barn er dette bredere definert: 

    "Enhver form for seksuell omgang mellom en voksen og et barn er et seksuelt overgrep."

Dette er en definisjon som mange sikkert reagerer på. Det er klart at det er forskjell på seksuell omgang mellom to som er henholdsvis 17 år og 21 år kontra 10 år og 21 år.

Etter loven defineres et barn som en person under 18 år, mens en voksen altså er over 18 år. I tillegg opererer vi med et begrep som "seksuell lavalder" som i Norge er 16 år. Med dette menes at man ikke kan ha lovlig seksuell omgang før denne alderen. Dette diskuteres for tiden, i og med at den seksuelle lavalderen er foreslått senket til 15 år. For å gjøre begrepsforvirringen ennå større eksisterer det ytterligere en aldersgrense, 14 år. Det er straffeskjerpende (økt strafferamme) å ha seksuell omgang med en som er yngre.

Bruker ikke ofte folk ennå ennå incest om mer enn de nevnte defenisjoner av incest? 

Det er viktig å skille mellom lek mellom barn, inklusiv doktorlek og det som har mer overgrepspreg over seg, som ved bruk av vold og tvang.