Å misbruke et barn seksuelt er straffbart. Det er hevet over enhver tvil, forutsatt at den som har begått handlingen er strafferettslig tilregnelig, dvs. ikke sinnssyk eller på andre måter utilregnelig slik man vanligvis definerer dette, eller er yngre enn den kriminelle lavalder.

Det medfører altså at en 7-åring som beføler en 5-åring ikke har gjort noe straffbart i forhold til lovparagrafene og kan derved ikke straffes. Når det gjelder hva som skjer i rettsapparatet så er det avhengig av hva mistanken går ut på. Dersom man tar utgangspunkt i at person har hatt samleie med et lite barn vil politiet etterforske saken så man kan se om man kan finne bevis for at den påståtte handlingen virkelig har skjedd. Dette vil dels kunne skje ved en undersøkelse av barnet hos barnelege, dels gjennom samtaler hos barnepsykiater og dels ved å bruke de andre kontaktene i barnets nærmiljø som kan gi opplysninger om barnet. Dersom politiet mener at det er hold i saken, så vil den bli oversendt til statsadvokaten som tar ut tiltale. Etter at det er tatt ut tiltale vil en sak bli ført for retten og i de fleste saken hvor det dreier seg om overgrep mot barn så går disse i lagmannsretten. Dette betyr at saken blir fremlagt for en lagdommer og en jury. Juryen består av 10 norske statsborgere som til syvende og sist der dem som skal bestemme om den tiltale er skyldig eller ikke. Dernest vil det bli utmålt en straff og som oftest medfører overgrep mot barn fengselsstraff.

Skal barna avhøres i retten?

Barn under 14 år skal ikke avhøres i retten som vitne. Det er ellers vanlig at man blir avhørt i retten som vitne etter at man har vært utsatt for en voldshandling. Dette skal ikke skje med barn under 14 år og de skal avhøres av en dommer. Dette kalles for et dommeravhør og blir ofte foretatt på det lokale politikammeret. På noen steder har politiet fått enveisspeil, det vil si et speil på veggen der man kan stå på utsiden uten å bli sett fra innsiden av rommet. På utsiden står oftest politiet og advokater i tillegg til dommeren som skal passe på at avhøret skjer på riktig måte. Dette avhøret blir som oftest tatt opp på video og senere avspilt i retten under rettsforhandlingene. Det kan være helt avgjørende for utfallet av rettssaken om barnet forteller om hendelsene i dommeravhøret, i motsatt fall kan det også være avgjørende for en frifinnelse dersom barnet ikke forteller noe. I tillegg blir medisinske sakkyndige brukt i retten. Dette er f.eks. barnelege som har undersøkt barnelege. De kommer for å fortelle hva som har skjedd under undersøkelsen og hva man fant ved undersøkelsen. På grunnlag av det som er fremlagt i retten skal juryen ta stilling til om den tiltale er skyldig eller ikke.

Må man betale for advokat?

Man har krav på bistandsadvokat i disse sakene. En bistandsadvokat er en advokat som er oppnevnt av det offentlige, som oftest politiet og som blir betalt av staten. Det betyr at advokaten er gratis og advokatens jobb består i å sørge for at barnets rettigheter blir ivaretatt. Bistandsadvokatens oppgave vil også kunne være å sørge for et erstatningskrav.