Hvordan kan medfødte funksjonshemninger påvirke seksualiteten?

Det knytter seg mange vrangforestillinger og fordommer til seksualitet og medfødte funksjonshemninger.

Noen medfødte kromosomforstyrrelser gir endringer i hormonbalanse og påvirker utvikling av kjønnsorganene. Derved endres forutsetningene for et aktivt seksualliv. Men de fleste med medfødte funksjonshemninger vil ha normale kjønnsorganer og samme muligheter for et aktivt seksualliv som alle andre.

Unntak finnes hvis nerveforsyningen til kjønnsorganene er ødelagt som ved ryggmargsbrokk.

Det er allikevel flere store hindringer som påvirker seksuallivet til en person som har en medfødt funksjonshemning. Hindringene er avhengig av hvilken funksjonshemning som opptrer og funksjonshemningens grad. Ved medfødte funksjonshemninger er kjønnsorganene og deres funksjon (det biologiske grunnlaget) nesten alltid normalt, som hos befolkningen forøvrig. Unntak finnes hvis nerveforsyningen til kjønnsorganene er ødelagt som f.eks ved ryggmargsbrokk.

Seksuallivet i voksen alder bærer preg av hvilke oppvekstvilkår og erfaringer barn har hatt i oppveksten. Ofte har den seksuelle erfaring gjennom lek og læring ikke vært tilfredsstillende. Dette skyldes i første rekke at omgivelsene dvs de voksne ofte begrenser en funksjonshemmede barns muligheter til seksuell utforskning og erfaring i oppveksten.

Kan du gi noen eksempler på at funksjonshemmede barn lærer mindre om kropp og seksualitet enn andre barn?

Barn med medfødte funksjonshemninger blir lett isolert og beskyttet slik at naturlig samvær og lek med andre barn begrenses. De får ikke leke doktorlek og utforske likheter og ulikheter mellom gutter og jenter gjennom lek. En fysisk funksjonshemning som cerebral parese vil begrense bevegelsesmulighetene hvis en er avhengig av rullestol, og isolere en ytterligere hvis barnet har talevansker. Astma og allergi kan på samme måte begrense barns muligheter for naturlig lek og utforskning sammen med jevnaldrende. Store lærevansker og utviklingshemning kan forsterke isolasjonen. Barn med utviklingshemning og lærevansker vil ikke få den samme skoleundervisning som andre barn. De er behov for konkret kunnskap om seksualitet og kropp og lærere kvier seg for å gi slik undervisning. Det er også et stort behov for spesielle læremidler. En kan jo forestille seg hvilke konkrete hjelpemidler det kan være behov for ved seksualopplæring av barn og ungdommer som er født blinde.

Livet i ungdom og voksen alder vil være preget av omgivelsenes manglende akseptering av dem som personer med rett og evne til et aktivt seksualliv.

Samfunnets og helsepersonellets generelle holdning gjør at den enkelte lett utvikler dårlig selvfølelse og en negativ kroppsopplevelse. Både rullestolsbrukere og personer med spesielle medfødte særpreg som personer med Down syndrom, såkalte mongoloide, kan bli møtt med en ovenfra og nedad-holdning og av og til bli tiltalt og behandlet som barn langt opp i voksen alder. Dette virker negativt inn på seksuallivet.