Er det nødvendig å ha sex når en bor på institusjon?

Mange funksjonshemmete er avhengig av andres hjelp hele døgnet. Da er det ofte nødvendig å bo på institusjon. Men også der bør det være en selvfølge at en får mulighet til privatliv. Funksjonshemmete opplever en umyndiggjøring ved at de fratas muligheter til privatliv og seksualliv når de er avhengige av andres hjelp for å klare seg i hverdagen. Selvfølgelig vil en på institusjon ta hensyn til andre på en annen måte enn i sitt private hjem.

Det er intet som tyder på at en mister seksualdriften med en gang en flytter på institusjon. Dette gjelder både eldre og unge mennesker. Det har heller ingen betydning hvilken funksjonshemning eller sykdom en har. Personalet må respektere den enkeltes behov og privatliv. Alt for ofte tar personalet på institusjoner en formynderrolle overfor omsorgs-og pleietrengende personer.

Hva kan en vente at personalet skal gjøre med pasientene?

Personalet skal opptre profesjonelt og ikke engasjere seg privat i forhold til pasientene. Det skal ikke være andre moralske normer på institusjoner enn i samfunnet forøvrig. En skal respektere den enkelte beboers behov, men sette grenser i forhold til uakseptabel seksualatferd som kan være sjenerende og provoserende overfor andre.