Spørsmål: Jeg er en mann i slutten av 60-årene som har følt sliten de siste månedene. Sexlysten har også blitt merkbart svakere. Fastlegen min har målt testosteronnivået og det er lavt, det vil si på grensen til for lavt. Legen nevnte at jeg kan forsøke tilskudd med testosteron, men jeg skjønte at han var ikke så ivrig på det. Hva er din mening?


Svar: Kroppens produksjon av testosteron avtar normalt med økende alder og ved en rekke sykdommer. Omlag en av ti menn i alderen 40-60 år har symptomer som kan skyldes for lavt testosteron.

Typiske tegn er:

  • Hetetokter
  • Bukfedme
  • Nedsatt seksuell lyst og evne
  • Trøtthet
  • Redusert muskelkraft
  • Søvnforstyrrelser
  • Humørsvingninger

En måling av testosteronnivået i blodet kan styrke eller svekke mistanken om at symptomene skyldes for lite testosteron. Når en mann har klart for lav hormonproduksjon og symptomer som er forenlig med dette (såkalt hypogonadisme), er hormontilskudd oftest til god hjelp. Mer usikker er nytten ved litt lave, men fortsatt normale blodverdier.

To studier publisert i 2015 belyser problemstillingen. Studiene ble gjennomført på en vitenskapelig god måte. Den første studien inkluderte flere enn 300 menn som var 60 år eller eldre. Deres testosteronnivå var omkring den nedre grensen av normalområdet. Mennene ble tilfeldig delt i to like store grupper. Deltakerne i den ene fikk testosteron tilskudd i tre år. De øvrige fikk uvirksom medisin. Det ble ikke påvist ingen forskjeller av betydning i den helserelaterte livskvaliteten eller seksuell lyst, trivsel eller evne.

Den andre studien omfattet cirka 90 yngre menn i alderen 35 til 70 år. Alle hadde type 2 diabetes og for lavt testosteronnivå. I likhet med den foregående studien fikk mennene enten testosteron eller uvirksom medisin. Det ble heller ikke i denne studien registrert noen sikker forskjell i symptombedring mellom de to gruppene.

Disse nye studiene og mange (men ikke alle) tidligere studier, viser usikker nytte av testosterontilskudd for menn med litt lavt nivå av testosteron. Ettersom man ikke kan utelukke bivirkninger av slik behandling blant annet i form av økt risiko for hjerteproblemer, så kan legen din sin avventende holdning synes rimelig. Kanskje har plagene du har hatt den siste tiden andre årsaker?