Hva gjør du hvis du er usikker på hvem som er faren til barnet?

Jeg er virkelig kommet opp i et dilemma. Jeg vet ikke sikkert hvem som er far til det barnet jeg venter. Hva skal jeg gjøre?

Ved fødselen skal det fylles ut to forskjellige skjema. Den ene en melding til bidragsfogden om fødsel, den andre en erkjennelse av farskap.

I og med at du er usikker, må du føre opp begge mulige barnefedre på skjemaene. Det er også slik at barnefar må skrive ja og underskrive hvis han erkjenner farskapet. Skjemaene går til trygdeetatens fylkeskontor.

Dersom du har oppgitt to barnefedre, vil du og begge mennene få forelegg om å avgi blodprøve eller børsteprøve fra munnhulen. Det blir også tatt slike prøver av barnet ditt. Prøvene sendes til Rettsmedisinsk institutt på Rikshospitalet hvor de foretar genetiske analyser. De kan da utelukke den som ikke er faren. Svaret sendes igjen til Fylkeskontoret.

Prøven er gratis og betales av det offentlige.

Hva så i et annet tilfelle hvis far har erkjent farskapet, men tviler senere? Er det da noen mulighet for å få undersøkt om han er far til barnet?

Ja, far kan få undersøkt dette, men han må kontakte advokat og mor må samtykke i at dette blir undersøkt. Igjen kreves blod- eller børsteprøve av far, mor og barnet.

Far må betale dette selv, og koster vanligvis cirka 2.800 kr. Se for øvrig www.farskap.no (ekstern lenke).

Dersom mor nekter å la barnet og seg selv undersøke, må far gå rettens vei. Han kan også vente til barnet er blitt 18 år gammel hvor han selv kan spørre barnet om det vil testes.