Seks av ti kvinner bruker reseptbelagte legemidler under svangerskapet.

Flere kvinner går på reseptpliktige medisiner både rett før og under graviditeten. Hver fjerde blivende far bruker også medikamenter rett før svangerskapet.

En del av kvinnene er ikke klar over graviditeten før to-tre uker etter befruktningen. Flere bruker dermed reseptbelagte medisiner uten å vite at de venter barn.

Det viser en studie ved Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen gikk over en periode på 15 måneder.

Forskerne fulgte kvinnene fra tre måneder før svangerskapet til tre måneder etter fødsel. Fedrenes medikamentbruk ble registrert i de tre siste månedene før svangerskapet.

Man fant følgende:

- seks av ti kvinner benyttet minst ett reseptbelagt legemiddel under selve svangerskapet

- åtte av ti kvinner fikk minst ett reseptbelagt medikament i løpet av studieperioden (inkludert tre måneder før/etter svangerskapet)

- fire av ti kvinner fikk utlevert ett eller flere reseptbelagte legemidler de tre siste månedene før svangerskapet

- i første trimester brukte 33 prosent minst ett medikament, i andre og tredje trimester fikk 29 prosent det samme

- 25 prosent av fedrene fikk minst ett reseptbelagt legemiddel de tre siste månedene før befruktning

- seks av ti kvinner fikk utlevert minimum ett reseptbelagt medikament de tre første månedene etter fødselen, hovedsakelig p-piller og antibiotika

De fleste kvinnene brukte antibakterielle medikamenter under svangerskapet. Fire av fem brukte penicillin, som regnes for å være ufarlig.

Studien baserer seg på data fra Reseptregisteret (NorPD) og Medisinsk fødselsregister (MFR). Totalt ble rundt 106 000 svangerskap inkludert i undersøkelsen.

Kilde: Folkehelseinstituttet 2008