Infeksjon med respiratorisk syncytialt virus (RS-virus) er en hyppig årsak til nedre luftveisinfeksjoner (bronkiolitt og pneumoni) hos spedbarn og små barn. RS-viruset er hovedårsaken til tetthet i luftveiene som følge av en infeksjon hos barn under toårs-alder. Hos eldre barn og voksne er lutveiene romsligere og symptomene er derfor mer som en vanlig forkjølelse.

Utbredelse

Hver vinter er det gjerne to - tre måneder fra november til mai der viruset forårsaker sykdom i befolkningen. Antagelig spres viruset med større barn, ofte søsken, som selv ikke blir syke. Den overføres gjerne via dråper i luften fra personer som hoster og direkte kontakt med snørr. Det tar gjerne 3-6 dager fra man er smittet til man blir sykd. Man er smittsom opptil 2 uker etter de første symtpomene. Det er vanlig å ha sykdommen flere ganger.

Symptomer

Hoste, feber og etter hvert hurtig pust og eventuelt pipelyder, slapphet og seigt slim. Symptomene kan minne sterkt om et astmaanfall. En av fem barn får i tillegg ørebetennelse.

Det tar gjerne ganske lang tid å bli frisk. Vedvarende hoste og slapphet er vanlig. Barn med nedsatt immunforsvar, lungesykdom eller en hjertelidelse kan bli spesielt syke.

Behandling

Det finnes ingen kurerende behandling. Kroppen må bekjempe viruset selv. Ved pustevansker kan man ha nytte av astmamedisiner.

Forebyggende tiltak

God håndhygiene er det viktigste tiltaket for å unngå å bli smittet av RS-viruset. Barn som man ønsker å beskytte ekstra godt, bør i størst mulig grad være atskilt fra andre som kan være smittet. Passiv røyking er også meget uheldig og må unngås.

Til ekstra sårbare og utsatte barn finnes antistoff som kan tas forebyggende. Det kan være aktuelt for følgende:

Barn født før 32. uke som trengre tilførsel av surstoff i 36 ukers alder og som blir utskrevet fra sykehus skjer mindre enn tre måneder før sesongstart eller i sesongen.

Barn under 2 år med alvorlig kronisk lungesykdom som i tillegg blir behandlet for lungesykdom/skade oppstått i nyfødtperioden eller kontinuerlig behandling med surstoff i hjemmet eller som har alvorlige misdannelser i luftveier og lunger

Behandlingen er meget kostbar. Man kan få dekket utgiftene etter søknad.