Kan utgifter til tannbehandling dekkes av folketrygden?

Er det i det hele tatt mulig å få dekket noen av de utgiftene jeg har til tannbehandling over folketrygden?

Folketrygden har ikke avsatt mye penger til tannbehandling, men noen muligheter for å få refusjon finnes.

Rettighetene er dels knyttet til type behandling og dels til om du tilhører en eller annen spesiell gruppe.

Lov om folketrygd inneholder bestemmelser om tannlegehjelp under følgende punkter:

- pliktmessige ytelser
- bidrag til tannbehandling
- spesielle regler for blant andre sjømenn i utenriksfart og studenter eller offentlige tjenestemenn som oppholder seg i utlandet.

Dette var vanskelig, hva betyr pliktmessige ytelser?

Det betyr at det er noen former for tannbehandling som gir rett til ytelser fra trygden.

Vi har først noen der det ikke kreves forhåndsgodkjenning fra det lokale trygdekontoret. Dette er for eksempel alle slags operasjoner i munnhulen, prøvetaking ved sykdommer i munnslimhinnen og røntgenbilder og bedøvelse i forbindelse med slik behandling.

Ved andre behandlinger må trygdekontoret gi forhåndstilsagn om godtgjørelse før behandlingen settes igang. Dette gjelder blant annet tannregulering, og systematisk behandling av pasienter med periodontitt eller tannløsningssykdom.

Blødere får dekket vanlig tannbehandling fullt ut, og epileptikere/personer med cerebral parese får dekket fullt ut det som kalles traumatiske tannskader; det vil si som oftest bruddskader på tennene.

En spesiell bestemmelse gjelder det som kalles yrkesskade. Hvis du har vært utsatt for en ulykke eller skade på arbeidsplassen din eller på skolen, vil trygden dekke fullt ut utgiftene til tannbehandling som er nødvendig for at tannsettet skal bli slik det var før skaden. Tannlegen må fylle ut et spesielt skjema til trygdekontoret.

Det er grunn til å legge merke til at trygden ikke yter godtgjørelse hvis du får dekket utgiftene dine av det offentlige på annen måte, f eks hvis du har rett til fri behandling i Den offentlige tannhelsetjenesten.

Du har sagt at noen typer behandling dekkes fullt ut, men hva med de andre?

Det er ikke mulig å gå i detaljer om dette her, men tannlegen din eller det lokale trygdekontoret kan gi deg orientering om det som er aktuelt for deg.

Hvilke andre muligheter finnes for trygdeytelser til tannbehandling?

Innenfor folketrygdens bestemmelser er det noe som heter bidrag til tannbehandling. Hvis du får bidrag, får du som en hovedregel to tredjedeler av dine utgifter til tannbehandling som overstiger 500 kroner.

Betingelsen for å få slikt bidrag er at du på grunn av en arvelig eller annen sykdom har fått dårlig tannhelse, eller at tannbehandlingen i vesentlig grad kan fremskynde helbredelsen av denne sykdommen.

Med "annen sykdom" menes at det ikke kan være karies eller periodontitt. Det er også avgjørende at det i det enkelte tilfelle er mest sannsynlig at det er årsakssammenheng mellom tannhelsen og sykdommen. Det er altså ganske strenge krav for å få bidrag fra folketrygden i disse tilfellene.

Kan du gi noen eksempler på slike sykdommer eller tilstander?

For det første er det endel medfødte lidelser som gir deg rett til bidrag.

Det gjelder blant annet forskjellige alvorlige utviklingsforstyrrelser som kan ramme tennene. Det kan for eksempel gjelde for personer som mangler anlegg til mange tenner. Eksempler på såkalt ervervede lidelser som gir rett til bidrag, er:

- ulykke som ikke omfattes av bestemmelsene om yrkesskade
- kjeveoperasjon på grunn av ondartet svulst, anoreksi og bulimi, cellegiftbehandling
- munntørrhet på grunn av sykdom eller bruk av spesielle medisiner

Det er også mulig å få bidrag til tannbehandling som forberedelse til hjerteoperasjon og større organtransplantasjoner.

I disse tilfellene får du full godtgjørelse for tannbehandlingen så lenge du står på immunsuppresiv behandling.

Jeg har hørt at det er mulig å få bidrag til å skifte ut amalgamfyllinger?

Ja, det er mulig, men det er på svært strenge betingelser. Det er bare hvis du har allergiske reaksjoner i munnslimhinnen, og diagnosen må være bekreftet av spesialist.

Hvis du tror dette gjelder deg, må du i første omgang ta kontakt med tannlege.

Er det noen flere muligheter for trygdeytelser til tannbehandling?

Det gjelder som jeg nevnte tidligere spesielle regler for utlandet, men jeg kan ikke gå i detaljer om dette her.

Dessuten er det spesielle regler for krigspensjonister. Her dekker trygden utgiftene til tannbehandling når de overstiger et visst beløp per år. Det er et krav at det skal være årsakssammenheng mellom behovet for tannbehandling og krigspåkjenningen.

Det kan jo være vanskelig å dokumentere dette så lang tid etter krigens slutt, men det forutsettes at jo større påkjenningene var under krigen, jo større er sannsynligheten for en sammenheng.

Krigspensjonistene kommer inn under forskjellige lover, og det medfører at reglene for søknad om dekning av utgifter kan være forskjellige. Jeg tror det blir vanskelig å forklare dette i detalj her og vil anbefale deg å spørre tannlegen eller trygdekontoret.