Er det faste priser på tannbehandling?

Tidligere var det en tariff eller prisliste som ble bestemt gjennom forhandlinger mellom Den norske tannlegeforening og staten. Alle medlemmer av Tannlegeforeningen var forpliktet til å følge disse prisene. Fra og med november 1995 er det fri prisfastsettelse i privat praksis. Det betyr at den enkelte tannlege, ut fra sine utgifter, må kalkulere sine priser.

Hva med prisene i Den offentlige tannhelsetjenesten?

Her gjelder takster som er fastsatt av Sosial- og Helsedepartementet.

Betaler jeg for den tiden tannlegen bruker, eller er det stykkpris på ulike behandlinger?

Det kan variere. I de offentlige takstene, i likhet med Tannlegeforeningens tidligere tariff, er noen tjenester basert på timehonorar, f. eks undersøkelse, tannrens, rotfylling, tannregulering og operasjoner. Det er ett lavt og ett høyt timehonorar, avhengig av prisen på materialene som brukes. Ulike typer tannfyllinger betales etter stykkpris. Privatpraktiserende tannleger står nå fritt til å velge timepris eller stykkpris, men foreløpig ser det ut til at de fleste velger en kombinasjon som tidligere.

Hvordan kan jeg få vite hva det koster hos tannlegen?

Alle tannleger, både offentlige og private, er pålagt av Konkurransetilsynet å ha prisoppslag på venteværelset og prisliste som du kan ta med deg. Hvis behandlingen kommer på mer enn 2 000 kroner har du krav på skriftlig kostnadsoverslag og du skal få spesifisert regning.

Kan noen fortelle meg hva som er "riktig" pris på tjenester hos privatpraktiserende tannleger?

Nei, slik Konkurranseloven forutsetter, skal det ikke være prissamarbeid. Det er markedet som skal bestemme prisene. Derfor kan ikke Tannlegeforeningen lenger si noe til forbrukerne om hva som er rimelig pris for en behandling. Den eneste muligheten for forbrukerne er å spørre flere tannleger om priser og sammenligne.

Hvis jeg glemmer å komme til en time hos tannlegen, må jeg betale da?

Den offentlige tariffen inneholder en bestemmelse om dette. Hvis du uteblir eller avbestiller senere enn 24 timer før behandlingen, kan tannlegen kreve deg for inntil 80% av lavt timehonorar. Men det er forutsatt at tannlegen viser varsomhet i slike tilfeller og tar hensyn til hva som var årsaken til uteblivelsen. Privatpraktiserende tannleger står nå fritt med hensyn til dette, men mange vil nok benytte tilsvarende regler.

Les mer om priser på tannlegebehandling på hvakostertannlegen.no.