Håranalyser brukes stadig hyppigere som supplement til blod- og urinprøver. Større tidsvindu og enklere prøvetaking er et par av fordelene fremfor de gamle metodene.

Mens blod og urin kun viser inntaket av lege- eller rusmidler den siste tiden, kan håranalyse vise hva man har inntatt over lengre tid, iblant opp til måneder og år. Det gjør prøvetidspunktet mindre kritisk. Hvor lenge spor av medikamenter kan påvises er avhengig forbruket, hårets lengde, hvor mye det er behandlet (for eksempel permanent og bleking), og metodens sensitivitet. Det er svært viktig at hårprøven blir tatt på riktig vis for å få best mulig resultat. Man bør helst bruke hår fra hodet ettersom det er mest anvendelig. For å kunne angi tidspunkt for inntak, segmenteres håret i 1-2 cm lange biter før analyse. Dette kan vise om inntaket var begrenset til en periode eller vedvarte over flere måneder.

Feilkilder

Legemidler og rusmidler tas opp fra blodet i hårsekken, og bindes i hårstråene etter hvert som de vokser. Det er ikke uvanlig at håret blir tilblandet stoffer utenfra. Det kan skje gjennom luften, svette, hårfett eller i kontakt med luer og andre klesplagg. For å hindre at disse stoffene påvirker prøveresultatet, er det viktig at håret vaskes nøye før man tar prøven.

Andre fordeler

I tillegg til et betraktelig større tidsvindu, har hår flere fordeler som analysemedium fremfor blod og urin. For det første er selve prøvetakingen enkel og innebærer ingen risiko for smitte gjennom nålestikk. Videre er det enkelt å oppbevare prøven over tid, fordi stoffene i håret er såpass stabile. Muligheten for å manipulere resultatet av analysen er minimal. Ved tvil kan man ta en ny prøve.

Det som begrenser denne metoden er lengden på håret. For å kunne gjennomføre testen, kreves det noen centimeter. I tillegg kan analysen kun bekrefte inntak, den sier ingenting om hyppighet eller mengde.

Kliniske områder hvor håranalyser er utført:

Psykiatriske pasienter: det er ikke uvanlig at psykiatriske pasienter bruker illegale rusmidler eller legemidler med ruspotensial. Hvis det mistenkes at rusmisbruk er en medvirkende årsak til en psykisk forstyrrelse kan håranalyse kan være svært nyttig. Testresultatene kan da fortelle om et eventuelt misbruk som er underrapportert eller ikke opplyst om i det hele tatt. Denne informasjonen kan være til stor hjelp i diagnostiseringen av pasienten.

Oppfølging av rusmisbrukere: i kontroll av rusmisbrukere som er i et behandlingsopplegg, bruker man vanligvis urin som analysemedium. Ettersom urin kun viser inntaket den siste tiden, må man ta prøver relativt hyppig. Ved analyse av hår spiller ikke tidspunktet for prøven særlig stor rolle, og antall prøver kan derfor reduseres til 2-3 ganger i halvåret (forutsatt langt nok hår).

Obduksjon: hårprøver tatt ved obduksjon kan være nyttig for å fastslå dødsårsak. Dersom dødsfallet skyldes akutt forgiftning, vil ikke dette vises i en håranalyse. Hår kan likevel indikere et eventuelt langvarig misbruk eller forgiftning før dødstidspunktet.

Rusdømte bilførere: blir man tatt for kjøring i påvirket tilstand, mister man som oftest førerkortet. Etter en stund, opp mot to år, kan man ta ny førerprøve. I Tyskland og Italia inngår håranalyser som en del av prosedyren for å få sertifikatet tilbake. En hårprøve for de siste seks månedene, viser om føreren har klart å holde seg rusfri. På denne måten kan man avdekke et eventuelt vedvarende misbruk, noe som fører til at vedkommende ikke får lov til å kjøre bil igjen. Det har vært diskutert om noe lignende skal innføres i Norge.

Kilde:

1. S Hegstad, L Kristoffersen, A Christophersen et al, Bestemmelse av legemidler og rusmidler i hår, Tidsskr Nor Legeforen; 129:36-8