Spørsmål:
Når jeg leser i avisen at den og den har vært "bevisstløs" i gjerningsøyeblikket, så lurer jeg. Hvordan kan en bevisstløs person gjøre noe som helst?

Svar:
Det rettspsykiatriske begrepet bevisstløs innebærer ikke at personen er i koma. Bevisstløs i juridisk forstand betyr endret eller nedsatt bevissthet. Endret bevissthet forekommer blant annet ved enkelte former for epilepsi. Under anfallet har personen ikke kramper og virker for utenforstående nærmest normal. Viktige deler av hjernen er imidlertid satt ut av spill og han kan foreta seg underlige handlinger. Disse handlingene husker han senere lite eller intet av.

Lignende adferd kan også intreffe ved andre lidelser som rammer hjernen, for eksempel svulster, løsemiddelskader, kullosforgiftning, hodeskader og atypisk alkoholrus. Atypisk alkoholrus er kjennetegnet ved at personen reagerer helt uventet på en liten dose alkohol. Dosen er normalt så beskjeden at den ikke kan gi rus i vanlig forstand. Tilstander som disponerer for atypisk rus er høy feber, langvarig søvnmangel og kraftig psykisk stress samt hjerneskader. Iblant skyldes forbigående bevissthetssvekkelse en akutt forværring av en alvorlig og kronisk sinnslidelse som gjør at personen "kortslutter".

Når en person er såkalt "bevistløs i gjerningsøyeblikket er handlingene vanligvis uforståelige og de medfører ingen personlig gevinst. Såfremt bevissthetssvekkelsen ikke skyldes normal selvforskyldt rus, kan personen få nedsatt eventuell straff.