PSYKISKE PROBLEMER og SYKDOMMER
Forfatter: Psykiater Astrid Nøklebye Heiberg

Psykoanalytisk orientert korttidsterapi

Hva er psykoanalytisk orientert korttidsterapi?

Psykoanalytisk orientert korttidsterapi bygger på samme teori som psykoanalysen om at ubevisste konflikter kan bevisstgjøres gjennom tolkning av motstand og overføring av følelser på terapeuten.Vi skiller mellom avdekkende psykoanalytisk korttidsterapi der målet,som i analysen, er å gjøre disse ubevisste konfliktene bevisst, og den støttende psykoanalytiske korttidsterapi der målet er å styrke forsvarsmekanismene og holde konflikten ubevisst.

Hvordan foregår en psykoanalytisk orientert korttidsterapi?

Ved den avdekkende terapiformen blir behandler og pasient enige ved behandlingens start om hvilke symptomer eller hvilket konfliktområde de skal arbeide med, og begge forsøker å holde oppmerksomheten festet til dette området. Pasienten og behandleren sitter slik at de har øyenkontakt. Samtalene foregår vanligvis 1 - 2 ganger pr. uke og begrenses til ca. 40 timer. Ved den støttende terapiformen er siktemålet å styrke og videreutvikle pasientens resursser og evne til å finne hensiktsmessige løsninger på sine problemer uten åbevisstgjøre de underliggende konflikter. Behandleren er her langt mer aktiv med å almengjøre reaksjoner, forklare eller foreslå mulige sammenhenger i pasientens liv, oppfordre til å sette ord på følelser og hjelpe ham med å se konsekvenser av hans beslutninger.

Hvem kan ha nytte av psykoanalytisk korttidsterapi?

Slik vi har beskrevet under behandlingsformer, finnes det ikke en bestemt behandlingsform som er den eneste riktige for en bestemt tilstand eller reaksjon. Behandlingen vil tilpasses den enkelte pasient innen den teoretiske modellen eller det systemet behandleren arbeider innenfor. Innen psykoanalytisk korttidsterapi vil den avdekkende form kunne være nyttig for mennesker som gjerne vil forsøke åforstå hvorfor de reagerer som de gjør, og som har forholdsvis avgrensede symptomer og plager slik at de stort sett makter åfungere i arbeid og i forhold til andre mennesker, selv om det kan være tungt og slitsomt. Den støttende formen vil særlig være nyttig for dem som ikke er så opptatt av å finne frem til mulig underliggende konflikter, men som heller vil arbeide med å forandre sine reaksjonsmønstre for å kunne mestre hverdagens krav på en bedre måte.

Blir man kvitt plagene sine ved slik behandling?

De fleste behandlingsforhold avsluttes ved at behandleren og pasienten i fellesskap er enige om at de er så langt som det er rimelig å komme i mestring og forståelse. Det betyr ikke alltid at alle plager og problemer er borte, men at man har lært å mestre dem eller leve med dem på en bedre måte.

Hvordan kan man komme i behandling?

Allmenn-praktiserende lege henviser til psykolog eller psykiater.