70 000 mennesker i Norge har en demenssykdom. Nesten halvdelen av dem kan i perioder være urolige eller aggressive.

Dette er vanskelig å forholde seg til for personen selv, pårørende, helsepersonell og medpasienter. Midler som kan begrense symptomene har dessverre ofte begrenset effekt og til dels alvorlig bivirkninger. Det er derfor behov for andre tiltak.

Kroniske smerter

Studier viser at 50-70 prosent av demente personer har kroniske smerter, og at mange ikke får tilstrekkelig behandling. Ofte lykkes ikke demente mennesker å formidle at de har det vondt. Årsakene kan være redusert hukommelse og svekket evne til å snakke. Helsepersonell kan også ha problemer med å oppfatte at personen lider av smerter fordi en som er dement kan lage grimaser, ulike lyder og være rastløs eller passiv uavhengig av eventuelle smerter.

Nytt verktøy

Vanskelig kommunikasjon og uklare tegn på smerte kan føre til mangelfull smertebehandling, depresjon og redusert livskvalitet. Mulighetene til å avdekke smerter hos personer som er rammet av demens er blitt bedre etter at man ved Universitet i Bergen utviklet en metode (MOBID-2) der man systematisk kartlegger tegn til smerte hos den som er dement. Metoden som har vært grundig vurdert har vist seg å være et godt og pålitelig verktøy.

Behandling hjelper

En ny norsk studie viser at mer fokus på smertebehandling fører til at personer med moderat til alvorlig demens blir roligere og mindre aggressive og at de får mindre smerter. Studien omfattet 352 beboere i til sammen 18 sykehjem. De ble tilfeldig delt i to grupper. Den ene grupper fikk i åtte uker med systematisk smertebehandling, hovedsakelig med et ikke-sløvende smertestillende middel som paracetamol. Ved behov ble sterkere medisiner brukt. For deltakerne i den andre gruppen ble det ikke gjort endringer i den vanlige omsorgen. I gruppen som fikk intensivert smertebehandling var det en betydelig reduksjon i uro, aggresjon og smerter i løpet av de åtte ukene.

Mørketall

Forskerne mener studien viser at det er nødvendig å i større grad kartlegge og behandle smerter hos eldre som lider av demens. Dette vil gi de eldre en vesentlig bedre hverdag og redusere behovet for sløvende medisiner. Det er også viktig at demente får tilbud om andre lindrende tiltak som mer menneskelig kontakt, fysioterapi og meningsfulle oppgaver tilpasset deres funksjonsnivå.

Kilde: British Medical Journal