Spørsmål: Er man mer utsatt for å få kreft dersom man i en periode har dårligere immunforsvar som følge av anoreksi?

Svar: Kroppens organer er bygd opp av forskjellige typer celler med ulike egenskaper alt etter hvilken funksjon de har. Cellene blir jevnlig erstattet av nye celler. Ved kreft skjer denne celleproduksjonen ukontrollert, og de nye cellene fungerer ikke normalt. Det fører til en opphopning av unormale celler. Det er fortsatt mye man ikke vet om årsaken til de om lag 200 ulike kreftsykdommene som mennesker kan bli rammet av, men studier viser at levesett (kosthold, alkohol, tobakk), skadelige stoffer i omgivelsene (asbest, ultrafiolette solstråler, radongass) og enkelte virus (hpv, hepatitt) spiller en viktig rolle.

Danske forskere har publisert en studie der de fulgte 2151 kvinner som har hatt spisevegring (anoreksia nervosa) tidligere i livet. Forekomsten av kreftsykdommer i denne gruppen ble sammenlignet med et gjennomsnitt av befolkningen. Det viste seg at antall krefttilfeller blant kvinnene med anoreksia nervosa var litt lavere enn blant personene uten spiseforstyrrelser. I en svensk studie ble det gjort tilsvarende funn. I denne studien ble det påvist redusert forekomst av brystkreft blant kvinner som hadde hatt anoreksia nervosa. Forskerne lurer på om årsaken kan være mangel på næringsstoffer som er nødvendige for produksjonen av kreftceller men påpeker at det foreligger andre muligheter. Eller kanskje er det slik at personer som er disponert for å utvikle spiseforstyrrelser har medfødte biologiske egenskaper som reduserer kreftrisikoen. Selv om anoreksi muligens reduserer sannsynligheten for å bli rammet av kreft, er det verdt å merke seg at man er best i stand til å tåle behandlingen av en eventuell kreftsykdom hvis kroppen er normalt ernært.