Ecstasy er at av mest utprøvde ulovlige rusmidlene blant ungdom i Norge.

Bruk av ecstasy kan avstedkomme tildels alvorlige skadevirkninger, både akutte reaksjoner og senskader.

Ecstasy er som oftest tilgjengelig i tablettform, men det kan også røykes eller tas i sprøyteform. Tablettene er ofte fargerike og har gjerne karakteristiske symboler påtrykket, eksempelvis det kjente smilefjeset.

Amfetaminliknende virkestoff

Ecstasy er ikke et nytt stoff. Det amfetaminliknende virkestoffet MDMA ble allerede i begynnelsen av 1900-tallet prøvd ut som appetittdempende middel, og det har også vært brukt i psykiatrien, uten at det noen gang har vært godkjent som legemiddel.

På 90-tallet eksploderte bruken av ecstasy og ble gjerne assosiert med såkalte "house parties" og "raves" - fester hvor deltakerne danser til teknomusikk natten lang.

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet har omkring tre prosent av norske ungdommer mellom 15 og 20 år prøvd ecstasy. Bruken, målt i antall beslag gjort av tollvesenet, har vært nedadgående siden år 2000.

Det har vært gjort flere studier på skadevirkningene av escasy. Disse kan deles inn i to grupper: Akutte reaksjoner og langtidsskader.

Akutte reaksjoner

De akutte skyldes i hovedsak den stimulerende virkningen av ecstasy.

Ved fysisk utfoldelse under påvirkning av stoffet er noen av kroppens reguleringsmekanismer satt ut av spill. Dette kan medføre at man glemmer å drikke for å erstatte kroppsvæske tapt gjennom svette, og resultatet kan bli alvorlig oppheting, hjerterytmeforstyrrelser, hjerteinfarkt eller hjerneblødning.

Man har også observert at ecstasyrus har ført til overdreven drikking slik at man i praksis blir vannforgiftet, noe som kan gi seg utslag i kramper og i siste instans bevisstløshet.

Langtidsskader

Langtidsskadene er vanskeligere å fastsette da de fleste personene som er blitt studert også har vært brukere av andre rusmidler. Det er likevel liten tvil om at ecstasy kan medføre ulike skader ved lang tids bruk.

Oftest observerer man intellektuelle svekkelser - særlig nedsatt hukommelse. Også psykiske lidelser som angst og depresjon er vanlig, men disse kan skyldes samtidig bruk av andre rusmidler.

Årsaken til disse skadene ligger i at ecstasy forstyrrer den skjøre likevekten mellom signalstoffene i hjernen.

Kilde: Folkehelseinstituttet