PC-terapi er like effektivt som andre tiltak mot moderat angst og depresjon.

Det viser et notat fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Rapporten konkluderer med at effekten av PC- og internettbasert terapi er minst like god som andre tiltak for personer med moderat angst og depresjon.

PC- og internettbasert kognitiv atferdsterapi (CCBT) er et tilbud til pasienter med lite behov for faglig veiledning.

Forskere fra Kunnskapssenteret vurderte og oppsummerte totalt åtte studier på området.

Resultatene viser at det er få tydelige forskjeller når effekten av CCBT-program sammenlignes med avslapning, standard behandling og ordinære tjenester.

Det er imidlertid ett unntak. En av undersøkelsene sammenlignet effekten av CCBT med en ukentlig telefon på en gruppe deltakere med depresjon. Oppfølging på telefon bedret depresjon mer enn to ulike CCBT-programmer.

Dataprogrammer som Blue Pages, Beating the Blues, Cope, Fear Fighter og Moodgym er utviklet for å redusere angst og depresjon.

Bruk av CCBT kan skje på bakgrunn av:

- mangel på terapeuter
- lange ventelister
- lang avstand til terapeut
- økonomiske forhold
- pasienters motvilje til å gå i behandling

Dokumentasjonsgrunnlaget er ennå ikke godt nok til å avgjøre hvilken plass databasert behandling skal ha i forhold til andre tiltak.

Kunnskapssenteret oppfordrer til videre forskning på CCBT.

Kilde: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2007