Ensomhet er en følelse av savn etter nær sosial kontakt.

Et menneske som har valgt å være for seg selv er ikke ensomt. En ensom person er en som ønsker å ha et forhold til andre, men som mangler det.

Negativ ensomhet er en vond følelse av å ikke ha tilstrekkelig nærhet eller kontakt med andre mennesker. Ensomhet kan beskrives som et fravær av tilfredsstillende fellesskap.

Å si at en er ensom er tabubelagt. Mange ser på det som en innrømmelse av at en er upopulær. Ensomhet er derfor ofte forbundet med skam og nederlag.

Skjult ensomhet

Et godt og velfungerende sosialt nettverk er bra for helse og trivsel. Ensomhet er imidlertid en subjektiv følelse. Selv personer med tilsynelatende mange venner og personer rundt seg kan oppleve ensomhet.

Personer med ektefelle eller samboer er ikke ”enslige” i ordets forstand, men de kan likevel føle seg ensomme. For eksempel kan samværet med partneren være begrenset eller kommunikasjonen dårlig.

Andre har gjerne et sosialt liv preget av mye utskiftninger. Å hoppe fra venneflokk til venneflokk er ingen garanti for nære forhold. Listen over bekjentskaper er gjerne lang, men hvor mange av dem er fortrolige?

Flere personer er plaget med kontaktvansker. De er kanskje sjenerte, eller de kan ha mer omfattende problemer, som sosial fobi.

Varer ensomhetsfølelsen lenge kan til slutt sosiale situasjoner virke skremmende for noen. I slike sammenhenger blir gjerne oppførselen forknytt og unaturlig. Menneskene rundt legger merke til den ”rare” atferden og skygger unna.

Den som er ensom kan også reagere med å være påtrengende eller vise sinne eller aggresjon. Enkelte prøver å mestre ensomheten på andre måter. For eksempel ved å se unormalt mye på TV, tilbringe mer tid på jobben, ruse seg eller ved å oppføre seg seksuelt utfordrende og løssluppent.

Det er kjent at mennesker som er plaget av ensomhet også er mer utsatt for depresjon og angst.

Statistikk

Tall fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse i 2005 viser at familieforhold spiller en stor rolle for ensomhetsfølelsene. Resultatene tyder også på at enslige er mer plaget enn personer som har ektefelle eller samboer.

Unge mennesker under 30 år ser ut til å være mer ensomme enn eldre personer. Hele tre av ti i alderen 16-30 år oppga at de var litt, ganske eller veldig plaget av ensomhet.

Unge kvinner føler seg generelt mer ensomme enn unge menn.

25 prosent av mennene og 19 prosent av kvinnene har opptil to personer som står dem nær, og som de kan regne med ved personlige problemer.

Fra 1980 til 2002 har andelen nordmenn som oppgir at de mangler en fortrolig venn, sunket fra 27 prosent til 14.

Kilder:
Statistisk sentralbyrå
Samfunnsspeilet 2007
Tidsskrift for Den norske lægeforening