Tobakk er forbundet med angst og depresjon, viser forskning.

Sammenhengen mellom røyking og angst og depresjon er sterkest blant kvinner og yngre personer.

Det viser en samarbeidsstudie mellom Folkehelseinstituttet, Universitetet i Bergen og King´s College i London.

Undersøkelsen baserer seg på data fra hele 60 000 deltakere i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Alle var mellom 20-89 år.

”Røyking” ble definert som daglig bruk av sigaretter, sigarer eller pipe. 29 prosent av deltakerne var aktive røykere. Like mange røykte tidligere, men hadde sluttet. 42 prosent oppga at de aldri hadde rørt tobakk.

9,6 prosent av deltakerne hadde angst, mens 4,9 prosent hadde depresjon. 5,9 prosent led av begge. Røyking var vanligst hos personer som har både angst og depresjon. Kvinner og yngre personer er spesielt utsatt.

Den nest sterkeste assosiasjonen ble funnet hos deltakere med kun angst. Hos pasienter som led av depresjoner alene, så forskerne kun en marginal sammenheng.

Deltakere som hadde sluttet å røyke opplevde ingen reduksjon i angst og depresjon over tid.

Tidligere studier har funnet at det er dobbelt så mange personer med psykiske problemer som røyker, sammenlignet med resten av befolkningen. Angst og depresjon er de to mest utbredte lidelsene og opptrer ofte samtidig.

Kilder:
Folkehelseinstituttet
Science direct. European Psychiatry