I 2008 har flere personer dødd etter å ha drukket metanolholdig rødsprit.

Så langt i år er fire norske personer bekreftet døde etter å ha drukket feilprodusert rødsprit, ifølge tall fra Helsedirektoratet.

Ved metanolforgiftning er rask og riktig behandling livsviktig.

Hva er metanol?

Metanol er en alkohol. Den kalles også for teknisk sprit eller tresprit. Det skyldes at den blir framstilt ved tørrdestillasjon av tre uten tilgang på oksygen.

I industrien blir metanol brukt som løsningsmiddel. Produkter som kopieringsvæsker, frostvæske, bilprodukter og drivstoff til modellfly kan også inneholde metanol.

Hvorfor er metanol så farlig?

Metanol har langt mildere ruseffekt enn vanlig sprit.

Grunnen til at metanol er så farlig, er at metanol blir omdannet til maursyre i leveren. Maursyreopphopninger i kroppen gjør kroppen ”sur”, det vil si at man får et overskudd av syre (acidose).

Dannelsen av maursyre setter i gang en betennelsesreaksjon i kroppen, spesielt i synsnerven. Syreoverskuddet i kroppen kan påvirke og skade praktisk talt alle celler. Spesielt hjernecellene er utsatt. Dette kan føre til celledød i hjernen (infarkt) og det øvrige sentralnervesystemet.

Til tross for effektiv motgift og behandling er metanolforgiftning alvorlig med betydelig sykelighet og dødelighet.

Hvor mye metanol regnes for å være dødelig?

Inntak av metanol i doser på 40 gram eller mer kan være dødelig.

Det varierer imidlertid fra person til person. Helseskadene avhenger også av hvor mye vanlig sprit (etanol) som er drukket samtidig.

Ved samtidig inntak av etanol og metanol vil etanol forbrennes først. Metanol vil da ”vente” i uomdannet form til den vanlige spriten er fordøyd.

Hvordan skjer forgiftning med metanol?

Forgiftninger med metanol er forholdsvis sjeldne. Men når de forekommer, er det ikke uvanlig at flere personer er innblandet. Ofte skjer det ved at flere har drukket ”smuglersprit” hvor metanol er blitt tilsatt. Det er umulig å skille mellom sprit (etanol) og metanol uten hjelp av kjemiske analysemetoder.

Såkalt smuglersprit inneholder trolig metanol fordi det er billigere enn vanlig sprit. Det handler ofte om store kvanta og store beløp, og det kan derfor tenkes at det ligger økonomiske motiver bak utblandingen.

Metanol kan også tas opp gjennom hud og via inhalasjon. Det er ytterst sjelden dette fører til forgiftninger.

Hvilke symptomer gir metanolforgiftning?

Tegn på forgiftning kommer vanligvis ikke før etter 10-30 timer. Først da vil det være dannet nok maursyre til at det gir symptomer. Blir metanolen inntatt sammen med vanlig sprit (etanol), kan det ta enda lengre tid.

Vanlige symptomer er:

- slapphet
- hodepine
- forvirring
- svimmelhet
- kvalme
- brekninger
- magesmerter
- pustevansker
- tåkesyn
- blinde flekker i synsfeltet
- andre synsforstyrrelser

Hvilke følger kan metanolforgiftning få?

I alvorlige tilfeller kan metanolforgiftningen føre til:

- varige synsskader
- koma
- kramper
- respirasjons- og hjertestans
- skader på hjernen og det øvrige nervesystemet

Forgiftning med metanol kan være dødelig.

Hvordan blir metanolforgiftning behandlet?

Ved mistanke om at en person har inntatt metanol, skal han/hun omgående til legevakt eller sykehus for oppfølging.

Det finnes flere former for behandling av metanolforgiftning:

- Siden nedbrytningsenzymet i leveren foretrekker etanol og setter metanol ”på vent”, har en tidligere behandlet metanolforgiftninger med etanol.

- Medikamentet 4-metylpyrazol (Fomepizol) er en effektiv motgift. Legemiddelet hemmer omdannelse av metanol til giftige stoffer.

- Metanolforgiftning kan også behandles med dialyse. Det innebærer at pasienten får blodet renset for metanol og maursyre.

Har vi hatt flere tilfeller med metanolforgiftning i Norge?

I Norge har vi hatt såkalte masseforgiftninger med metanol i 1979 og 2002-2004.

I 1979 ble til sammen 33 personer behandlet for metanolforgiftning. Tre av disse døde.

I 2002-2004 ble smuglersprit med cirka 20 prosent metanol solgt og drukket flere steder i Norge. Totalt ble 51 personer behandlet på sykehus. Ti av dem døde. I tillegg ble åtte personer funnet døde i sine egne hjem som følge av metanolforgiftning.

Hva kan jeg gjøre selv for å hindre metanolforgiftning?

Det sikreste er selvfølgelig å ikke drikke sprit i det hele tatt. Hvis en derimot drikker sprit, bør man holde seg unna smuglersprit og andre drikkevarer hvor innholdet er ukjent. En bør kun drikke sprit som en selv har kjøpt på vinmonopolet. For øvrig er det viktig å følge med på hva som skjer i nyhetene.

Ved mistanke om metanolforgiftning bør lege oppsøkes umiddelbart. Jo tidligere en kommer til lege og får behandling, desto mindre er risikoen for varige skader og dødelig utfall.

Kilder:
Helsedirektoratet
Folkehelseinstituttet