Biologiske legemidler kombinert med et konvensjonelt antirevmatisk legemiddel (DMARD) ser ut til å virke bedre enn DMARD alene hos personer med leddgikt som har vart i tre år eller mindre. Det viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

Biologiske legemidler er et relativt nytt behandlingsalternativ med dokumentert effekt på etablert leddgikt. De biologiske legemidlene medfører imidlertid en risiko for resistensutvikling, og er svært kostbare.

- Hensikten med denne systematiske oversikten var å undersøke effekt og sikkerhet av biologiske legemidler sammenliknet med DMARDs hos pasienter med tidlig leddgikt, sier forsker Hege Kornør ved Kunnskapssenteret.

Forskerne inkluderte 12 studier som undersøkte effekten av de biologiske legemidlene infliximab (Remicade), adalimumab (Humira), etanercept (Enbrel) og abatacept (Orencia). Rapporten antyder følgende hovedfunn for bruk av biologiske legemidler i kombinasjon med DMARDs:

* flere pasienter med foreløpig tilbakegang av sykdomssymptom
* verken flere eller færre alvorlige uønskete hendelser
* flere pasienter som oppnår 50 % bedring
* bedre fysisk funksjon
* mindre grad av ødelagte ledd

- Bruk av biologiske legemidler ser ikke ut til å øke risikoen for bivirkninger. Vi vet ikke om ett enkelt biologisk legemiddel har bedre virkning enn et annet, sier Kornør

. - Metodiske svakheter i de inkluderte studiene gjør at samtlige resultater også inneholder en viss grad av usikkerhet, fortsetter hun.

Store smerter

Leddgikt (revmatoid artritt) er en kronisk sykdom som forårsaker betennelse i leddene. Sykdommen rammer 0,5 % til 1 % av den voksne befolkningen, og medfører store smerter og funksjonshemming. Direkte kostnader knyttet til behandling, samt indirekte kostnader knyttet til yrkesuførhet, er betydelige.

Leddgikt behandles med en tverrfaglig tilnærming, hvor sykdomsmodifiserende legemidler (DMARDs) utgjør en viktig komponent. Det anbefalte førstevalget er et eller flere DMARDs. Hvis behandlingen ikke har effekt, kan et biologisk legemiddel legges til

. Oppdragsgiver for rapporten er Norsk Revmatikerforbund.

Kilde: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten