De fleste hivsmittede blir infisert i Oslo eller i utlandet.

I fjor ble 248 nye personer diagnostisert med hiv-infeksjon i Norge. 166 av dem var menn og 82 kvinner.

Det viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Det er en moderat nedgang fra året før, hvor i alt 276 mennesker ble smittet. Tilbakegangen skyldes mindre smitte blant homoseksuelle menn og færre heteroseksuelt smittede innvandrere.

Totalt lever det i dag 3 787 diagnostiserte personer med hiv i Norge.

Homofile menn

77 av de nysmittede personene var menn som har sex med menn. I 2006 var antallet i denne gruppen hiv-infiserte på 90 personer.

Av de 77 nydiagnostiserte tilfellene ble:

- 43 infisert i Oslo
- 13 ble smittet andre steder i landet (hvorav fem i Trondheim)
- 15 infisert i utlandet

For de resterende fem personene var smittestedet ukjent.

Siden 2003 har de fleste homoseksuelt infiserte oppgitt Oslo som smittestedet.

Smittesituasjonen er fremdeles preget av smitte som følge av tilfeldig eller anonym sex. Hele 68 prosent av de nydiagnostiserte ble smittet av en tilfeldig partner.

Heteroseksuelle kvinner og menn

De fleste heteroseksuelle med hiv, 99 personer, er innvandrere som var smittet før ankomst til Norge. 61 kvinner og 38 menn. Flertallet kommer fra sentrale og østlige områder i Afrika.

Av personer bosatt i Norge ble totalt 42 personer nydiagnostisert med hiv. 31 menn og 11 kvinner. Av disse er 26 menn og fem kvinner født i Norge. De resterende elleve er innvandrere. Personene med innvandrerbakgrunn er hovedsakelig smittet internt i innvandrermiljøet.

I alt ble 27 heteroseksuelle smittet i utlandet, mens 15 fikk hivinfeksjon i Norge. Det er ennå flest menn som smittes utenfor landet, hvor Thailand fremdeles er det klart hyppigst oppgitte smittestedet. I fjor ble 12 menn smittet i dette landet.

Forekomsten av hivsmitte blant heteroseksuell ungdom er fremdeles lav.

Stoffmisbrukere

I 2007 ble 13 misbrukere diagnostisert med hiv. Ti menn og tre kvinner, hvorav fire er innvandrere som ble smittet i sitt opprinnelige hjemland. Av de norske tilfellene ble fire antatt infisert i Oslo.

Antallet hivpositive stoffmisbrukere har holdt seg på et stabilt nivå de siste fem årene.

Andre tilfeller

Ni barn ble meldt smittet i fjor. Alle fikk overført viruset fra sin mor i svangerskapet (perinatalt), og alle var født i Afrika. I Norge har vi ikke sett slik smitte siden 2000.

Åtte personer, seks menn og to kvinner, oppgir at smittebakgrunnen er ukjent eller annen – det vil si at vedkommende ikke er infisert som følge av seksuelle aktiviteter eller stoffmisbruk.

Kilde: Folkehelseinstituttet 2008