Jeg har hørt at diabetes kan føre til blindhet. Stemmer dette?

Senkomplikasjoner i form av sykdom i små blodårer i øynene er en fryktet tilstand. Tidligere fikk en god del diabetikere alvorlig synssvekkelse, endog blindhet på grunn av dette.

I dag regner vi med at antallet diabetikere med alvorlig øyesykdom raskt vil reduseres fordi mange diabetikerne oppnår bedre blodsukkerkontroll.

Hva skyldes denne komplikasjonen?

Dersom blodsukkeret ligger høyt over mange år vil små blodårer rundt om i kroppen skades. Dette gjelder også blodårene på netthinnen.

I neste omgang kan dette føre til blødninger, avleiring av fettstoffer og oksygenmangel. Derved kan synscellene skades og synet svekkes.

Synet kan også svekkes som et resultat av større blødninger inne i øyet og eventuelt påfølgende dannelse av arrvev.

Diabetikere har også høyere forekomst av grå stær med fordunklinger i linsen og grønn stær med høyt trykk inne i øyet enn andre.

Kan øyesykdommen oppdages i tide?

Det går heldigvis mange år fra øyesykdommen begynner å utvikles til den gir synssvekkelse.

Undersøkelse av øyelege eller fotografering av øyebunnen med et spesielt fotoapparat kan oppdage sykdommen svært tidlig slik at man har muligheten til å gjøre noe med den før den påvirker synet. Derfor er det viktig at alle diabetikere får undersøkt øynene årlig.

Type 1 diabetiker kan vente fem år fra diabetesen bryter ut til de starter med øyekontrollene, mens type 2 diabetiker skal undersøkes raskt etter at diabetesen er oppdaget.

Denne forskjellen skyldes at type 2 diabetikere ofte har gått med sykdommen i forholdsvis lang tid før diagnosen stilles.

Kan øyesykdommen forhindres?

Denne komplikasjonen skyldes som sagt at blodsukkeret har vært høyt over lang tid. Vi regner med at god diabeteskontroll kan forhindre utvikling av øyesykdom samt forebygge ytterlige utvikling av allerede eksisterende sykdom.

God diabeteskontroll tilsier at fastende blodsukker ligger mellom 5 og 7 mmol/l samt at blodsukkeret gjennom døgnet for øvrig stort sett ligger under 10 mmol/l.

Hva om øyesykdommen allerede har begynt å utvikle seg?

I en tidlig fase er det vesentlig blodårer på netthinnen som er affisert. Disse blodårene er svekket og blør blant annet lett.

Dersom man ødelegger de syke blodårene med laserstråler og samtidig sørger for at diabeteskontrollen blir tilfredsstillende kan øyesykdommen stoppes helt opp. Selv hos diabetikere som har fått større blødninger inne i øyet kan noe gjøres ved at man fjerner blod ved en operasjon og får derved på ny lys til synscellene.

Grå stær som er fordunklinger i linsen behandles hos diabetikere som hos alle andre ved at man fjerner den syke linsen og erstatter den med en protese. Grønn stær som er økt trykk inne i øyet kan ødelegge synscellene og derved gi blindhet. Denne sykdommen behandles i dag vesentlig med medikamenter, men laserbehandling prøves også her i enkelte tilfelle.

Det viktigste med diabetes øyesykdom er at den kan forebygges ved god diabeteskontroll og at den kan stoppes og eventuelt reverseres dersom den oppdages tidlig. Årlig kontroll av øynene hos øyelege eller ved fotografering er derfor nødvendig!