Har alle diabetikere begrensninger i forhold til visse yrker?

Når det gjelder valg av yrke er det viktig at vi ikke ser på alle diabetikere under ett. Den største gruppen; de diabetikere som bare får kostbehandling, har oftest samme rettigheter og muligheter som personer uten diabetes. Det er først når diabetikeren blir behandlet med blodsukkersenkende medisiner at det kan oppstå problemer. Også innen denne gruppen er det en viss forskjell da tablettbehandlede diabetikere i enkelte tilfelle nok kan få lov til å ha visse yrker som insulinbehandlede diabetikere ikke kan.

Hvorfor er det begrensninger for diabetikere som behandles med blodsukkersenkende medikamenter?

Dette skyldes medikamentenes virkning. Vanligvis vil blodsukkersenkende tabletter og insulin benyttes til å senke blodsukkeret fra et uakseptabelt høyt nivå ned mot det normale. Som et ledd i blodsukkersenkende behandling vil mange diabetikere oppleve episoder hvor blodsukkeret synker lavere enn normalt og man får føling eller insulinsjokk. Dette er tilstander hvor en kan miste kontroll over situasjonen og handle urasjonelt. For eksempel vil en bilkjører med lavt blodsukker kunne kjøre ut av veien eller kollidere med en annen bil.

Vil alle diabetikere som blir satt på blodsukkersenkende behandling med tabletter eller insulin miste førerkortet?

Nei, diabetikere som behandles med blodsukkersenkende tabletter får lov til å kjøre bil som før. Dersom man blir satt over på insulinbehandling må dette meldes til politiet. Man får så en spesiell legeerklæring som må fylles ut av lege med spesiell kjennskap om diabetes. Dersom legen ikke finner spesielle grunner til at diabetikeren ikke kan kjøre bil vil en vanligvis få beholde sitt ordinære førerkort etter at legeattesten er godkjent hos fylkeslegen. Dersom det dreier seg om bilkjøring med persontransport i næring blir imidlertid saken en helt annen. Insulinbehandlede diabetikere må være forberedt på at de ikke kan kjøre buss eller taxi. Det samme gjelder også til en viss grad tungtransport.

Kan en diabetiker arbeide i forsvaret eller i politiet?

I utgangspunktet er diabetikere fritatt for førstegangstjeneste. De kommer vanligvis ikke lenger enn til sesjon. Nå vil det jo på den annen side være mange middelaldrende militære som får diabetes, spesielt type 2 og disse vil ikke miste jobben. De blir imidlertid kjent feltudyktige og omplassert til administrative stillinger.

Når det gjelder politiet er egentlig forholdene ganske like. Diabetikere blir ikke opptatt på politihøgskolen, men personer som er ansatt i politiet og får diabetes blir ikke oppsagt. De vil vanligvis bli omplassert til mer administrativ tjeneste. Tilsvarende forhold finner man også i brannvesenet.

Hvilke andre yrker er det diabetikere som får blodsukkersenkende behandling må regne med ikke å få innpass i?

Yrkesdykking og sportsdykking er utelukket. Her er det også mulige vansker for kostbehandlede diabetikere. Alle typer aktiv flyging og fallskjermhopping er utelukket. Et unntak er hanggliding, hvor det ikke kreves legeattest. Utenriksfart og offshorearbeid er utelukket for insulinbehandlede diabetikere, mens tablettbehandlede kan vurderes individuelt.